Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De voorwaarde, waaronder de gezagvoerder in bovengenoemd geval passagiers kan ontschepen, bestaat in een geneeskundig onderzoek van die passagiers. Zij kunnen bovendien onderworpen worden aan maatregelen, welke in dit besluit zijn vastgesteld voor schepen, die ten opzichte van het gevaar van overbrenging van besmetting moeten geacht worden in dezelfde omstandigheden te verkeeren.

3. Aan de passagiers kan tegen het storten van een waarborgsom vodi* het betalen der kosten, vergund worden zonder oponthoud onder geleide door te reizen om over eene der andere grenzen het land te verlaten in afzonderlijke voer- of vaartuigen of gedeelten daarvan ; deze voer- of vaartuigen worden na gebruik terstond ontsmet op de plaats van aankomst.

4. Passagiers, die niet bereid zijn zich aan de te hunnen aanzien gestelde voorwaarden te onderwerpen, of, in het geval bedoeld bij het voorgaande lid, weigeren een waarborgsom te storten, worden niet ontscheept.

5. De kosten van de vervulling der in het eerste en tweede lid van dit artikel aangewezen voorwaarden komen voor rekening van den gezagvoerder. Deze stelt, vóór* tot ontscheping of lossing wordt overgegaan, de door den burgemeester noodig geachte zekerheid, dat hij de geldelijke verplichtingen, voortvloeiende uit de vervulling der voor waar den, zal nakomen.

§ 7. Van het schriftelijk advies, bedoeld in artikel 9 der wet, omtrent de in het belang der volksgezondheid te nemen maatregelen en van de beslissing van den burgemeester omtrent het gevolg, dat aan dit advies wordt gegeven.

Art. 8. 1. Het schriftelijk advies, dat hij, die het gezondheidsonderzoek doet, geeft aan den burgemeester van de gemeente, waar de maatregelen behooren te worden toegepast, is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende Model III.

2. Ingeval de beslissing van den burgemeester omtrent het gevolg, dat aan het in het vórig lid bedoelde advies zal worden gegeven, van dat advies afwijkt, doet de burgemeester hiervan terstond en op de snelste wijze, zoo mogelijk langs draadweg, mededeeling aan hem, die het gezondheidsonderzoek heeft gedaan.

Sluiten