Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het schip kunnen verwijderen ; deze inrichtingen worden niet weggenomen vóór de verdelging van de ratten is afgeloopen.

Deelneming aan de behandeling van lading door personen, niet behoorende tot de bemanning van het schip, is alleen geoorloofd aan hen, die overkleeding dragen van zoodanige stof, of zoodanig maaksel, dat besmetting zooveel mogelijk wordt voorkomen. Deze personen worden onderworpen aan eene waarneming of toezicht gedurende zes maal 24 uur na het oogenblik waarop hunne werkzaamheden bij de lossing zijn geëindigd.

Art. 19. 1. Van pest verdachte schepen worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit onderworpen aan de maatregelen, genoemd in artikel 18 onder 1°., 4°., 5°. en 6°.

2. De bemanning en de passagiers kunnen onderworpen worden aan eene waarneming, die niet langer mag duren dan zes maal 24 uur na het oogenblik van aankomst van het schip.

3. Aan de bemanning kan verboden worden gedurende zes maal 24 uur na het oogenblik van aankomst van het schip van boord te gaan, behoudens voor zooveel dienstredenen naar het oordeel van den burgemeester het verlaten van het schip eischen.

Art. 20. 1. Onbesmette schepen worden zonder gezondheidsonderzoek onmiddellijk tot het vrije verkeer toegelaten, indien voldaan is aan de voor waar den, bedoeld in het tweede lid van artikel 3.

2. Is aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, niet voldaan, dan worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit de volgende maatregelen genomen:

1°. gezondheidsonderzoek ten einde vast te stellen of het schip voldoet aan de omschrijving van een wegens pest onbesmet schip;

2°. de maatregelen bedoeld onder 6°. van artikel 18, wanneer daartoe bijzondere redenen zijn, die aan den gezagvoerder van het schip schriftelijk worden medegedeeld;

3°. de bemanning en de passagiers kunnen onderworpen worden aan een toezicht gedurende zes maal 24 uur, te rekenen vanaf het oogenblik van het vertrek van het schip uit de besmet

Sluiten