Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaarde haven. Aan de bemanning kan gedurende hetzelfde tijdsbestek verboden worden van boord te gaan, behoudens voor zooveel dienstredenen naar het oordeel van den burgemeester het verlaten van het schip eischen.

3. De burgemeester der gemeente kan, tot het schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder eede en schriftelijk, door den scheepsgeneeskundige, of, bij ontstentenis van dezen, door den gezagvoerder, wordt verklaard, dat op het schip sedert zijn vertrek uit besmet verklaarde landen, landstreken of plaatsen, geen geval van pest onder de opvarenden en geen buitengewone sterfte onder de ratten is waargenomen.

Art. 21. Worden op een schip een of meer ratten gevonden, die bij bacteriologisch onderzoek met pest besmet blijken te zijn, of wordt onder de ratten eene buitengewone sterfte waargenomen, dan worden de volgende maatregelen toegepast:

A. op schepen met één of meer pestratten :

a. de opvarenden worden aan een geneeskundig onderzoek onderworpen;

b. de bemanning en de passagiers, hetzij deze nog aan boord zijn of het schip reeds hebben verlaten, kunnen worden onderworpen aan eene waarneming of toezicht gedurende zes maal 24 uur na het oogenblik van aankomst van het schip.

Aan de bemanning kan verboden worden gedurende zes maal 24 uur na het oogenblik, waarop de ontratting is afgeloopen, van boord te gaan behoudens voor zooveel dienstredenen naar het oordeel van den burgemeester het verlaten van het schip eischen;

c. de maatregelen genoemd in artikel 18, onder 4°., 5°. en 6°. kunnen worden toegepast;

B. op schepen, waarop eene buitengewone sterfte onder de ratten is waargenomen:

a. de opvarenden worden aan een geneeskundig onderzoek onderworpen;

b. de gevonden ratten worden zooveel en zoo snel mogelijk met het oog op pest onderzocht ;

c. blijkt verdelging van de ratten noodig dan vinden de maatregelen bedoeld in artikel 18, onder 6°., toepassing;

d. wanneer de onderzochte ratten met pest besmet blijken te zijn, worden de maatregelen

Sluiten