Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 24. 1. Van cholera verdachte schepen worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit ondeiworpen aan de maatregelen genoemd in artikel 23, onder 1°., 4°., 5°., 7°., 8°. en 9°.

2. De bemanning en de passagiers kunnen onderworpen worden aan een toezicht gedurende ten hoogste vijf maal 24 uur na het oogenblik van aankomst van het schip. Aan de bemanning kan gedurende hetzelfde tijdsbestek verboden worden van boord te gaan, behoudens voor zooveel dienstredenen naar het oordeel van den burgemeester het verlaten van het schip eischen.

Art. 25. Een schip, dat besmet of verdacht is verklaard uitsluitend omdat er aan boord personen aanwezig zijn, die klinische symptomen van cholera vertoonen, zal als een onbesmet schip beschouwd worden, indien bij twee bacteriologische onderzoekingen, die ten minste 24 uur na elkander worden verricht, geen choleravibrionen of verdachte vibrionen worden aangetroffen.

Art. 26. 1. Onbesmette schepen worden behoudens het bepaalde bij de artikelen 8, tweede lid, 9 en 12 van dit besluit aan de volgende maatregelen onderworpen:

1°. gezondheidsonderzoek;

2°. de maatregelen bedoeld in artikel 23, onder 7°., 8°. en 9°. en in artikel 24, tweede lid, kunnen toegepast worden.

2. De burgemeester der gemeente kan, tot het schip vertrekt, eischen, dat voor hem, onder eede en schriftelijk, door den scheepsgeneeskundige, of, bij ontstentenis van dezen, door den gezagvoerder, wordt verklaard, dat op het schip sedert zijn vertrek uit besmet verklaarde landen, landstreken of plaatsen geen geval van cholera onder de opvarenden is waargenomen.

Van maatregelen tegen gele koorts.

Art. 27. 1. Als een besmet schip wordt beschouwd een schip:

1°. dat één of meer personen lijdende aan gele koorts aan boord heeft;

2°. waarop één of meer gevallen van gele koorts zijn voorgekomen op het oogenblik van of sedert het vertrek uit een wegens gele koorts besmet verklaarde haven.

Sluiten