Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze verklaring is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende Model VII.

C. Aan de passagiers, die aangehouden zijn met een schip, dat aan maatregelen onderworpen is geweest, eene schriftelijke verklaring nopens het tijdstip hunner aankomst en de maatregelen, waaraan zij en hunne bagage onderworpen zijn geweest.

Deze verklaring is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende Model VIII.

§ 11. Slotbepalingen.

Art. 41. De personen, op wie de in dit besluit aangewezen maatregelen worden toegepast, zijn verplicht zich aan die maatregelen te onderwerpen.

Art. 42. Onze besluiten van 3 Januari 1923 (.Staatsblad n°. 34), van 27 Juni 1931 (Staatsblad n°. 258) en het Koninklijk besluit van 21 Juni 1877 (Staatsblad n°. 152), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 28 Februari 1911 (Staatsblad n°. 82), vervallen met ingang van den dag, waarop Ons besluit van heden in werking treedt.

Art. 43. De instructie voor den geneeskundige, belast met het gezondheidsonderzoek, bedoeld bij artikel 7 der wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 35), tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135), wordt vastgesteld als is aangegeven in het bij dit besluit behoorende Model IX.

Onze Ministers van Sociale Zaken en van Defensie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

’s-Gravenhage, den löden Mei 1933.

WILHELMINA.

De Minister van Staat,

Minister van Binnenlandsche Zaken, Rfys de Beeb.enbb.ouoe.

De Minister van Defensie, L. N. Deckebs.

(üitgeg. 30 Mei 1933.)

Sluiten