Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot herstel gegeven, tenzij bij het onderzoek blijkt, dat hij lichamelijk ongeschikt is voor de verdere waarneming van zijn betrekking, in welk geval hem ontslag kan worden gegeven.

2. Hij, aan wien verlof tot herstel is gegeven, mag niet tot een inrichting van onderwijs worden toegelaten, alvorens in het bezit te zijn van de vereischte verklaring.

3. Hij, die op grond van lichamelijke ongeschiktheid voor de verdere waarneming van zijn betrekking ontslagen wordt, en die, indien ook de Pensioenraad hem uit hoofde van ziekten of gebreken ongeschikt zou hebben verklaard voor de verdere waarneming van zijn betrekking, op grond van de bepalingen van de Pensioenwet 1922 {Staatsblad n°. 240) zou zijn gepensionneerd, heeft na zijn ontslag aanspraak op een uitkeering ten laste van het Rijk ten bedrage en op den voet als voor zijn pensioen zou gelden, indien hij op den dag, waarop hem ontslag werd verleend, gepensionneerd zou zijn geworden. Maakv hij in dit geval gebruik van de hem bij genoemde wet gegeven gelegenheid om het behoud van eventueel uitzicht op pensioen voor zijn na te laten betrekkingen te verzekeren, dan wordt ten laste van het Rijk voorzien in de daarvoor vastgestelde bijdrage aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

7. 1. Aan hem, die aan een inrichting van onderwijs in vasten dienst verbonden is, of die aan een inrichting van onderwijs in tijde1 ij ken dienst voor één jaar of langer werkzaam is gesteld, en die weigert te voldoen aan een vordering als bedoeld in het vierde lid van artikel 2 of het eerste lid van artikel 3, of die weigert zich te onderwerpen aan een onderzoek ter verkrijging van de ingevolge het tweede lid van artikel 2 vereischte verklaring, wordt de toelating tot die inrichting van onderwijs geweigerd en kan ontslag worden gegeven.

2. Hij, aan wien ingevolge het eerste lid ontslag is gegeven, is uitgesloten van het recht om van dit ontslag in beroep te komen, waar dit overigens zou bestaan, tenzij hij betwist, dat de in het eerste lid vermelde fei-

Sluiten