Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt op vergoeding van de in artikel 20 bedoelde kosten, en meent, dat deze aanspraak ook in het loopend dienstjaar bestaat, een raming der kosten over dit jaar aan Onzen Minister. De artikelen 22 tot en met 24 zijn hierbij van toepassing.

26. 1. Jaarlijks in de maand Januari zendt het gemeentebestuur of het schoolbestuur, dat aanspraak maakt op vergoeding van de in artikel 20 bedoelde kosten in het afgeloopen dienstjaar, aan Onzen Minister een daartoe strekkende opgave, vergezeld van de bescheiden tot staving van de gedane uitgaven. Deze aanvrage is ingericht volgens een door Onzen Minister vast te stellen model.

2. Onze Minister toetst deze opgave aan het bepaalde in artikel 20, stelt het bedrag van de vergoeding vast en doet van deze beslissing mededeeling aan de Algemeene Rekenkamer en aan het bestuur.

3. Binnen dertig vrije dagen na de dagteekening van deze mededeeling kan het bestuur van de beslissing bij Ons in beroep komen. Wij stellen het bedrag van de vergoeding vast, den Raad van State gehoord. Van Onze beslissing wordt mededeeling gedaan aan de Algemeene Rekenkamer.

27. 1. Nadat de termijn van dertig vrije dagen, in het vorig artikel bedoeld, is verstreken, zonder dat tegen de beslissing van Onzen Minister beroep is ingesteld, of nadat Wij in beroep hebben beslist, wordt het bedrag van de vergoeding betaalbaar gesteld, met inachtneming van het bepaalde in het volgend lid.

2. Het verschil tusschen het bedrag van de vergoeding en dat van het in voorschot genotene, beide een zelfde dienstjaar betreffende, wordt hetzij aan het gemeentebestuur of het schoolbestuur uitbetaald, hetzij door het bestuur in ’s Rijks kas terug gestort, naar gelang dit verschil ten voordeele van het bestuur of van het Rijk is.

28. 1. Artikel 2bis van Ons besluit van 29 Januari 1924, Staatsblad n°. 23, tot uitvoering van artikel 30, vierde lid, der Lageronderwijswet 1920, en artikel 31 van Ons besluit van 31 Mei 1926, Staatsblad n°. 169, tot uitvoering van artikel 16 en van artikel 28,

Sluiten