Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verplichtingen, welke onder dezelfde omstandigheden op genoemde onderdanen toepasselijk zijn.

Art. 32. Personen, die kunnen bewijzen minder dan zes maanden en meer dan zes dagen geleden tegen de cholera ingeënt te zijn, mogen alleen aan toezicht worden onderworpen.

Dit bewijs moet bestaan uit een geschreven en door een geneeskundige onderteekende verklaring, wiens handteekening moet zijn gelegaliseerd ; bij gebreke van legalisatie moet de verklaring mede onderteekend zijn door : öf a. den geneeskundige, die verbonden is aan een luchtvaartterrein met gezondheidsdienst, óf b. een niet met het bewerkstelligen van de inentingen belast persoon, die ingevolge de voorschriften van het land bevoegd is tot het waarmerken van paspoorten.

Art. 33. Het ontschepen van de navolgende versche voedingsmiddelen: visch, schelpdieren, fruit en groenten kan worden verboden, indien zij afkomstig zijn uit een kring, die met cholera besmet is.

C. Vlektyphus.

Art. 34. a. Indien zich aan boord geen geval van typhus heeft voorgedaan, kan geen enkele sanitaire maatregel, met uitzondering van die, voorgeschreven in artikel 52 van dit Verdrag, toegepast worden op personen, die minder dan twaalf dagen geleden een kring, waarin de vlektyphus epidemisch is, hebben verlaten.

6. Indien er een geval van vlektyphus aan boord is, zijn de volgende maatregelen toepasselijk :

1°. geneeskundig onderzoek;

2°. de zieke wordt onverwijld ontscheept, afgezonderd en ontluisd;

3°. de overige personen, die aanleiding mochten geven tot het vermoeden, dat zij met luizen zijn behept, of aan besmetting blootgesteld zijn geweest, worden eveneens ontluisd en kunnen v orden onderworpen aan een toezicht, Waarvan de duur nimmer twaalf dagen, te rekenen van den dag der ontluizing af, mag overschrijden;

Sluiten