Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. het linnengoed, de gebruiksvoorwerpen en alle overige voorwerpen, die op grond van het oordeel van het met de gezondheidszorg belast gezag als besmet worden beschouwd, worden gezuiverd van insecten;

6°. de gedeelten van het luchtvaartuig, waar de typhuslijder zijn verblijf heeft gehad en die op grond van de meening van het met de gezondheidszorg belast gezag als besmet beschouwd worden, worden gezuiverd van insecten.

D. Pokken.

Art. 36. a. Indien zich aan boord geen geval van pokken heeft voorgedaan, kan geen enkele sanitaire maatregel worden toegepast, behalve ten aanzien van personen, die minder dan veertien dagen geleden een kring hebben verlaten, waarin de pokken epidemisch zijn en die, naar de meening van het met de gezondheidszorg belast gezag, niet voldoende tegen de ziekte zijn gevrijwaard. Deze personen mogen, onverminderd de bepalingen van artikel 62, worden onderworpen hetzij aan inenting, hetzij aan toezicht, hetzij aan inenting gevolgd door tpezicht; de duur van dit toezicht mag veertien dagen, te rekenen van den dag van aankomst van het luchtvaartuig af, niet overschrijden.

6. Indien zich een geval van pokken aan boord voordoet, zijn de volgende maatregelen toepasselijk:

1°. geneeskundig onderzoek;

2°. de zieke wordt onverwijld ontscheept en afgezonderd;

3°. de overige personen, die aanleiding mochten geven tot het vermoeden, dat zij aan besmetting blootgesteld zijn geweest en die naar de meening van het met de gezondheidszorg belast gezag niet voldoende tegen de ziekte zijn gevrijwaard, mogen worden onderworpen aan de maatregelen, voorzien in paragraaf a van dit artikel;

4°. het linnengoed, de gebruiksvoorwerpen en de overige voorwerpen, die op grond van het oordeel van het met de gezondheidszorg belast gezag beschouwd worden als kortgeleden besmet te zijn, worden ontsmet;

S. en J. n°. 26, 3e druk 9

Sluiten