Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekeurd, hetzij binnen de omheining van het luchtvaartterrein, hetzij elders, onder waarneming te blijven, totdat voor hen een tijdruimte van zes dagen, te rekenen van den laatsten dag af, dat zij aan de besmetting hebben blootgestaan, is verstreken;

3°. De namen der reizigers en der leden van de bemanning, zoomede de inlichtingen aangaande hun blootstaan aan besmetting, den duur en de omstandigheden van de door hen vóór het vertrek ondergane waarneming, worden ingeschreven in het journaal.

Art. 43. Ieder op doorreis zijnd luchtvaartuig, dat niet komt uit een streek waar gele koorts voorkomt en dat om te proviandeeren een tusschenlanding maakt op een antiamaril luchtvaartterrein, wordt vrijgesteld van gezondheidsmaatregelen, die voor het vertrek van dat luchtvaartterrein zjjn vastgesteld. Op zijn verdere reis zal het niet worden onderworpen aan de bepalingen van dit Hoofdstuk, mits het journaal melding ervan maakt, dat het alleen om te proviandeeren het antiamaril luchtvaartterrein heeft aangedaan.

Art. 44. De in artikel 1, I, tweede zinsnede van dit Verdrag aangeduide luchtvaartuigen moeten, vliegende tusschen twee streken, waar zich gele koorts voordoet, een antiamaril luchtvaartterrein van die streken als punt van vertrek en van landing nemen. De reizigers, de bemanning en de koopwaren mogen alleen worden ontscheept of ingescheept op een antiamaril luchtvaartterrein.

In den loop van hun reis tusschen die luchtvaartterreinen mogen de luchtvaartuigen om te proviandeeren tusschenlandingen doen op elk luchtvaartterrein, dat niet is gelegen in een streek, waar gele koorts voorkomt.

De maatregelen, die bij aankomst op het antiamarile luchtvaartterrein moeten worden genomen, zij n de volgende :

1°. Onderzoek van het luchtvaartuig en zijn lading, om zekerheid te krijgen, dat zij geen muskieten bevatten en zoo noodig verdelging der muskieten;

2°. Geneeskundig onderzoek van de reizigers en van de leden der bemanning om zich ervan te vergewissen, dat zij geen verschijnselen van gele koorts vertóonen.

Sluiten