Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

und 11 der Internationalen Sanitaren Konvention, abgeschlossen in Paris, am 21. Juni 1926, erklart:

dasz wahrend des Aufenthaltes im Hafen

von . des

Schiffes namens fahrend

unter Flagge, Kapitan

im genannten Hafen keine Falie

statt fanden von Pest, Cholera oder Gelbfieber und dasz keine Epidemie von Fleckfieber oder Pocken existirte.

Der Bürgermeister von ....

BILL OF HEALTH.

(Wapen der Gemeente.)

The undersigned, Burgomaster of

having regard to what is appointed under the articles 1, 10 and 11 of the International Sanitary Convention of Paris of 21th June 1926, hereby certifies:

that during the stay in the port of ...

of the ship named

sailing under the flag,

master — no cases of plague, cholera

or yellow fever nor an epidemie of smallpox or of typhus occured in that port.

The burgomaster of

Behoort bij Koninklijk besluit van 14 September 1935, Staatsblad n°. 574.

Mij bekend,

De Minister van Sociale Zaken, M. Slingenberg.

Wet van den 26sten October 1935, S. 626, tot regeling van het sanitair toezicht op de luchtvaart.

Wu WILHELMINA, enz. .. . doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van het op 12 April 1933 te ’8-Oravenhage tusschen Nederland en andere Staten gesloten, en bij de wet van 20 April 1934 (Staatsblad n°. 168) goedgekeurde Internationaal Sanitair Verdrag voor de Luchtvaart,1 noodig is bepalingen vast te stellen inzake het sanitair toezicht op de luchtvaart;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-

1 Dit verdrag is op blz. 241 opgenomen.

Sluiten