Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Verdrag en als zoodanig door Ons is aangewezen;

onder ,, anti - amaril - luchtvaartterrein ’ ’: een

luchtvaartterrein als bedoeld in artikel 40 van het Verdrag;

onder „bemanning’ *: ieder persoon, die door of vanwege den eigenaar of houder van een luchtvaartuig is aangewezen tot het verrichten van diensten aan boord daarvan;

onder „kring”: eenig gebied in het buiten- of binnenland, als bedoeld in artikel 1, onder V, van het Verdrag;

onder „waarneming” : afzondering der daaraan onderworpen personen in een daartoe geeigende ruimte ;

onder „toezicht” : geneeskundige contróle der daaraan onderworpen personen, die, behoudens de verplichting zich aan het voorgeschreven geneeskundig onderzoek te onderwerpen, tot het vrije verkeer worden toegelaten;

onder „dag”: een tijdruimte van vier en twintig uur;

onder „bevoegd gezag op het luchtvaartterrein”: den havenmeester of dengene die dezen vervangt.

2. Voor de toepassing der wet wordt het incubatie tijdperk berekend op :

zes dagen in geval van pest; vijf dagen in geval van cholera zes dagen in geval van gele koorts ; twaalf dagen in geval van vlektyphus; veertien dagen in geval van pokken.

§ 2. Van gevallen, bedoeld in artikel 2 der wet.

3. Een luchtvaartuig, dat ingevolge artikel 2, eerste lid, onder a, 1°. van de wet een gezondheidsonderzoek zou moeten ondergaan, is krachtens het derde lid van dat artikel van dit gezondheidsonderzoek vrijgesteld:

1°. indien het geen andere gemeenschap met den aangetasten kring heeft gehad dan tot:

a. het ontschepen van reizigers en hun bagage op het luchtvaartterrein;

b. het aan boord nemen ‘van reizigers — al of niet voorzien van bagage — die op het luchtvaartterrein ingescheept wordende, geen gemeenschap met het overige deel van den aangetasten kring hebben gehad;

c. het afgeven en innemen van poststukken ;

Sluiten