Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderworpen aan de bij dit besluit voor overeenkomstige gevallen vastgestelde maatregelen.

2. De gezagvoerder mag, mits het luchtvaartuig in afzondering blijft, brandstof, reservedeelen, levensmiddelen en water innemen.

3. Aan de reizigers kan, tegen het storten van een waarborgsom voor het betalen der kosten, vergund worden zonder oponthoud onder geleide door te reizen om het grondgebied te verlaten in afzonderlijke voertuigen, vaartuigen, dan wel lucht vaartuigen ; deze worden na gebruik terstond ontsmet of gereinigd, voor zoover zulks naar het oordeel van den inspecteur of den met het gezondheidsonderzoek belasten geneeskundige noodig is.

4. Reizigers, die niet bereid zijn zich aan de te hunnen aanzien gestelde voorwaarden te onderwerpen, of, in het geval bedoeld in het vorige lid, weigeren een waarborgsom te storten, worden niet ontscheept.

5. De kosten, aan de vervulling der in het eerste lid van dit artikel aangewezen voorwaarden verbonden, komen voor rekening van den eigenaar of houder van het luchtvaartuig. De gezagvoerder stelt, vóór tot ontscheping of lossing wordt overgegaan, de door den Burgemeester noodig geachte zekerheid, dat de geldelijke verplichtingen, voortvloeiende uit de vervulling der voorwaarden, zullen worden nagekomen.

§ 5. Van het schriftelijk advies, bedoeld in artikel 10 der wet.

8. 1. Het schriftelijk advies, dat hij, die het gezondheidsonderzoek doet, aan den Burgemeester geeft, is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende model II.

2. Ingeval de beslissing van den Burgemeester omtrent het gevolg, dat aan het in het vorig lid bedoelde advies zal worden gegeven, van dat advies afwijkt, doet de Burgemeester hiervan terstond en op de snelste wijze mededeeling aan hem, die het gezondheidsonderzoek heeft gedaan.

Sluiten