Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. De geneeskundige hoofdinspecteur van de Volksgezondheid zorgt er voor:

1°. dat aan het bevoegde gezag van alle luchtvaartterreinen de inlichtingen worden verstrekt, welke vervat zijn in de epidemiologische kennisgevingen en mededeelingen, welke van het Internationaal Gezondheidsbureau worden ontvangen ter uitvoering van de bepalingen van het Internationaal Sanitair Verdrag van 21 Juni 1926 (Staatsblad 1930, n°. 325) en welke van dien aard zijn, dat zij invloed zouden kunnen hebben op het op die luchtvaartterreinen uit te oefenen sanitair toezicht;

2°. dat aan het bevoegd gezag van alle luchtvaartterreinen ten spoedigste mededeeling wordt gedaan van de kringen, die ingevolge artikel 2, tweede lid, van de wet als besmet moeten worden beschouwd, zoomede van wijzigingen in de vaststelling van die kringen.

12. 1. Personen, die bij aankomst op een luchtvaartterrein aan toezicht worden onderworpen, mogen nochtans hun reis voortzetten, mits van dit feit wordt kennis gegeven aan het bevoegd gezag op de volgende terreinen van tusschenlanding en aan dat op de plaats van bestemming; deze kennisgeving wordt gedaan door een aanteekening in het journaal en zoo noodig tevens door eenig ander middel, waarborgende, dat de personen op elk der volgende op hun reisroute gelegen luchtvaartterreinen onderworpen zullen kunnen worden aan geneeskundig onderzoek.

2. Aan personen, die bij aankomst op een luchtvaartterrein aan waarneming worden onderworpen, mag voortzetting van de reis niet worden toegestaan dan na afloop van het waarnemingstijdperk, tenzij het met de gezondheidszorg belaste gezag van de plaats van bestemming toestemming geeft tot voortzetting van de reis.

3. Aan geen enkelen maatregel zijn onderworpen brieven en correspondentie, drukwerken, boeken, dagbladen, papieren. Dit is eveneens het geval met postpakketten en alle zendingen per post, mits deze geen visch, schelpdieren, fruit en groenten bevatten, afkomstig uit een met cholera besmetten kring.

13. Bij het vaststellen van de sanitaire maatregelen, welke moeten worden toegepast met

S. en J. n°. 26, 3e druk 10

Sluiten