Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevinden, dat zij de ziekte kunnen overbrengen;

3°. grondige reiniging van het luchtvaartuig, in het bijzonder van de deelen, die kunnen blootstaan aan besmetting;

4°. onderzoek van de goederen, die de personen bij zich hebben; deze worden slechts toegelaten indien zij in voldoend zindelijken toestand verkeeren;

6°. in geval van pest, ontratting, indien er reden is om te veronderstellen, dat er ratten aan boord zijn;

6°. in geval van vlektyphus, verdelging van insecten; deze wordt beperkt tot de personen waarvan, ingevolge het geneeskundig onderzoek, kan worden aangenomen dat zij besmetting kunnen overbrengen en tot het reisgoed van die personen, wanneer dit niet in voldoend zindelijken toestand verkeert.

Het journaal wordt voorzien van de noodige aanteekeningen met betrekking tot de toegepaste maatregelen.

§ 7. Van de afgifte en den vorm der verklaringen door den Burgemeester af te geven ingevolge artikel 12 der wet.

25. De Burgemeester geeft op hun verzoek kosteloos de volgende verklaringen af :

A. aan de eigenaars van lading of van andere goederen, of aan hun vertegenwoordigers: een schriftelijke verklaring, omtrent de maatregelen, waaraan die lading of die andere goederen onderworpen zijn geweest.

Deze verklaring is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende model III.

B. Aan den gezagvoerder of diens vertegenwoordiger, dan wel aan de directie van de luchtvaartonderneming : een schriftelijke verklaring omtrent de maatregelen, welke het luchtvaartuig, zijn lading en zijn opvarenden hebben ondergaan.

Deze verklaring is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende model IV.

C. Aan de reizigers, die aangehouden zijn met een luchtvaartuig, dat maatregelen heeft ondergaan : een schriftelijke verklaring nopens het tijdstip hunner aankomst en de maatregelen, welke zij en hun goederen hebben ondergaan.

Deze verklaring is ingericht volgens het bij dit besluit behoorende model V.

Sluiten