Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van 8 Januari 1938, S. 841, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 Januari 1930 (Staatsblad n°. 16), tot uitvoering van de artikelen 17a en 17/ van de wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd bij de artikelen 35 en 36 van de BesmettelijkeZiektenwet (,Staatsblad 1928, n°. 265) en bij de wet van 30 December 1929 (Staatsblad n°. 589).

Wij WILHELMINA, enz.;

Op de voordracht van Onzen Minister van Sociale Zaken van 25 November 1937, N°. 2519 H/Dossier 9, Afdeeling Volksgezondheid;

Gelet op Ons besluit van 17 Januari 1930 (Staatsblad N°. 16), tot uitvoering van de artikelen 17a en 17/ van de wet van 4 December 1872 (Staatsblad N°. 134) houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, gewijzigd bij de artikelen 35 en 36 van de BesmettelijkeZiektenwet (Staatsblad 1928 N°. 265) en bij de wet van 30 December 1929 (Staatsblad N°. 589);

Den Baad van State gehoord (advies van 21 December 1937, N°. 44;

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Sociale Zaken van 4 Januari 1938, N°. 2805 H/Dossier 9, Afdeeling Volksgezondheid ; Hebben goedgevonden en verstaan:

in Ons bovengenoemd besluit de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Art. I. In artikel 1 wordt in plaats van „de Hoofdinspecteur en de Inspecteur . van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke ziekten” gelezen: de geneeskundig Hoofdinspecteur en de geneeskundig Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

Art. II. Artikel 6 wordt gelezen als volgt:

De verklaring omtrent het met goed gevolg ondergaan hebben van de inenting tegen variola major (pokken), bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de wet, of omtrent het eenmaal ondergaan hebben van de inenting tegen variola major (pokken) zonder goed gevolg, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet, wordt afgegeven, volgens het bij dit besluit behoorende model N°. 1.

Art. III. Artikel 9 vervalt.

Art. IV. In artikel 13 en artikel 15, eerste lid, wordt in plaats van „6—12” gelezen: 6—8 en 10—12.

Art. V. Artikel 14 wordt gelezen als volgt:

Exemplaren van het bij artikel 6 van dit besluit vastgestelde model zijn voor geneeskundigen kosteloos verkrijgbaar bij den Hoofdinspecteur.

Exemplaren van de bij de artikelen 7 en 8 en 10—12 van dit besluit vastgestelde modellen zijn voor geneeskundigen en belanghebbenden

Sluiten