Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kosteloos verkrijgbaar bij den burgemeester van hunne woonplaats.

Art. VI. In artikel 19, eerste lid, wordt in plaats van „6 tot en met 12” gelezen : 6—8, 10—12, en in plaats van „15 tot en met 18” : 15—18.

Art. VII. In artikel 22, eerste en tweede lid, wordt in plaats van „6—9” gelezen : 6—8.

Art. VIII. De bij Ons besluit van 17 Januari 1930 (Staatsblad N°. 16) behoorende modellen N°. 1 en N°. 4 vervallen en worden vervangen door het bij dit besluit behoorende model N°. 1.

Art. IX. Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

’s-Gravenhage, den 8sten Januari 1938.

WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken,

C. P. M. Romme.

(Uitgeg. 25 Jynuari 1938.)

Sluiten