Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. I. In artikel 15, tweed« «n r]01jn il

SrSVAr"s»’'-'*“»

Art. XI. In artikel 23, eerste lid wordt i ilen: ”re,n,>ine en ontsmetting” ge

reiniging ontsmetting of vernietiging ar*iTfel 23, tweede lid, onder 1°, wordel

dn 6r .fejï wo?rd „aangewezen” toegevoegi de woorden: of is toegelaten. g g<

me^d mef: n3Ummerde dei'de Hd ™d‘

Aan artikel 23 worden twee nieuwe leden toegevoegd, welke luiden als volgt- ?|

in4'deT°>r de berekeninK van de Rijksbijdrage de uitgaven van reiniging en ontsmetting worden als maatstaf dier uitgaven aTn^enn men de door Onzen Minister goedgekeurde tarieven van den ontsmettingsdienst, welke de reinigmg of ontsmetting heeft verricht ver benden^ d® Wjdragen van de belan’gheb5. Onze Minister is bevoegd in bijzondere ^ te wijkln" ‘ bepaalde in he‘ vierde lid

ingang ^van “ gg g

j . ,^P den in artikel III genoemden

datum treedt tevens in werking de wet van 3 December 1937 (Staatsblad Ni. 803) I

Onze Ministers Van Sociale Zaken 'en van Binnenlandsche Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad

wonten1^11 g®f aatet e“ waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, s-lxravenhage, den 24sten November 1938.

WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken,

C. P. M. R o m m e.

De Minister van Binnenlandsche Zaken Van Boeyen.

(Vitgeg. 13 December 1938.)

Sluiten