Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model No. 7b.

(Art. 5, 3e j°. 2e lid der Inentingswet 1939.)

Conform N°. 7a, met de volgende verschillen :

„Artikel 5, ie lid”, wordt „artikel 5, 2e lid”;

„Door ons enz.” wordt

vervangen door het volgende:

„Door ons is aan comparant(e) in herinhem

nering gebracht, dat door niet is vol¬

haar

zijn

daan aan verplichting ingevolge artikel

haar

hem

1 der Inentingswet 1939 en is mede-

haar

deeling gedaan van den inhoud van de artikelen r, 3, 4, 7 en 8 dier Wet.

Model No. 8.

(Art. 5, 4e lid, der Inentingswet 1939.)

ACTE VAN NIET-VERSCHIJNING.

Heden den 1900

is door mij ...

burgemeester

door den burgem. aangewezen ambtenaar

der gemeente en door mij,

geneeskundige, gevestigd

te zitting houdende te

aan de

opdat aldaar ingevolge oproeping d.d

ie lid

overeenkomstig artikel 5,

2e lid

der Inentingswet 1939, voor ons zou verschijnen ingeschreven in het

bevolkingsregister der gemeente

centraal bevolkingsregister ouderlijke macht

uitoefenende de — over

voogdij

geboren

ingeschreven in het

bevolkingsregister der gemeente

centraal bevolkingsregister hem

vastgesteld dat op het aangezegde uur,

haar

zijnde de opgeroepene niet

voor ons is verschenen.

Sluiten