Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Bijlage C van de „Handleiding Bevolkingsboekhouding”, behoorende bij de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 22 Juni 1936, N°. 16300, afd. B.B., zooals deze nader is gewijzigd bij dï beschikking d.d. 3 October 1938, N°. 23975, afd. B.B., wordt aangevuld als hiernevens vermeld.

2. Deze beschikking treedt heden in werking.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken,

L. L. Franx, l. S.-G.

Bijlage II.

Aanvulling van bijlage C van de handleiding bevolkingsboekhouding

(behoort bij beschikking van 9 Augustus 1940, n°. 1942b, afd. B.B., van den SecretarisGeneraal van het Departement van Binnenlandsche Zaken).

Na het gestelde onder: „Regeling militaire inwoners R.M.I.” wordt ingevoegd : Uitvoering Inentingswet 1939.

1. Ten aanzien van ieder kind, beneden den leeftijd van een jaar, worden, ter uitvoering van het bepaalde bij de artikelen 7, tweede lid, en 19, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 12 April 1940, Staatsblad n°. 844, op de persoonskaart, zooveel mogelijk terstond bij het aanleggen van die kaart, in vak 23) op den eersten regel met de schrijfmachine de letters: abcde geplaatst in de aangegeven volgorde en zonder tusschenslag.

2. De stand, waarin de uitvoering der wettelijke voorschriften inzake de inenting tegen pokken verkeert, wordt, overeenkomstig het bepaalde bij 3 tot en met 7, aangeduid door middel van schuinsche doorhaling met een dunne inktstreep van een of meer der in vak 23) geplaatste letters abcde.

3. Bij verzending van het bericht, bedoeld in artikel 2 der Inentingswet 1939, wordt de letter a in vak 23) van de persoonskaart doorgehaald.

4. Bij overlegging van een verklaring, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Inentingswet 1939, vermeldende de reden, waarom de inenting achterwege wordt gelaten, wordt doorgehaald:

'a. de letter b, indien degene, die de verklaring heeft overgelegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, eerste lid, der Inentingswet 1939 wordt opgeroepen om te verschijnen;

b. de letter d, indien ingevolge artikel 5, eerste lid, der Inentingswet 1939 de oproeping achterwege wordt gelaten.

5. Indien de oproeping plaats heeft ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5, tweede lid, der Inentingswet 1939, wordt eveneens de letter b doorgehaald.

Sluiten