Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

adviesbureau, waar en den termijn, binnen welken het onderzoek moet plaats hebben. Aan het adviesbureau en aan den hoofdinspecteur wordt een afschrift van de vordering toegezonden.

(3) Degene, van wien overeenkomstig het eerste lid van dit artikel een onderzoek gevorderd is, is verplicht zich op aangegeven tijd en plaats aan dat onderzoek en aan elk volgend onderzoek te onderwerpen, dat de geneeskundig leider van het adviesbureau noodzakelijk acht.

(4) Het onderzoek door het adviesbureau geschiedt kosteloos. De kosten van de reis en eventueele andere kosten komen ten laste van den onderzochten persoon of, voor zoover deze niet bij machte is die kosten zelf te betalen, ten laste van de gemeente, waar de patiënt op het oogenblik der in het artikel bedoelde vordering zijn woonplaats had.

Artikel 3.

(1) Ieder, die weet of blijkens de omstandigheden weten moet, dat hij lijdende is aan een geslachtsziekte, of bij wien een geslachtsziekte is vastgesteld, is verplicht zich onverwijld door een geneeskundige te laten behandelen en de behandeling onafgebroken te doen voortduren, totdat naar het oordeel van den geneeskundige, die de patiënt behandeld heeft of naar het oordeel van den leider van het adviesbureau, waar het geneeskundig onderzoek heeft plaats gehad, het gevaar voor besmetting is opgeheven. De patiënt is verplicht de voor de genezing zijner ziekte en voor het voorkomen van besmettingsgevaar gegeven voorschriften na te leven.

(2) De behandeling geschiedt hetzij door een geneeskundige naar keuze van de patiënt, hetzij door een geneeskundige, die aan deze door den geneeskundig leider van het adviesbureau of door den inspecteur is aangewezen. In elk geval moet de patiënt zich op den door den geneeskundig leider van het adviesbureau vastgestelden tijd en plaats aan een geregelde contröle vanwege dat bureau onderwerpen.

(3) Indien daarvoor bijzondere redenen aanwezig zijn, is de inspecteur verplicht om de behandeling te doen geschieden of te doen voortzetten door een geneeskundige, dien hij aanwijst.

(4) De kosten der behandeling komen, voor zoover de patiënt niet bij machte is die kosten zelf te betalen, ten laste van de gemeente, waar de patiënt op het oogenblik der in artikel 2 bedoelde vordering zijn woonplaats had.

Sluiten