is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebed der kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Heer, verhoor mijn gebed.

I£. En mijn noodkreet kome tot U.

J. De Heer zij met u.

I£. En met uw geest.

LAAT ONS BIDDEN.

De priester bestijgt de dltaartreden.

Neem van ons weg, smeeken wij, o Heer, onze ongerechtigheden, opdat wij tot het Heilige der heiligen met een rein gemoed mogen ingaan. Door Christus, onzen Heer. Amen.

De priester kust het altaar en vereert de relieken van de heiligen.

Wij bidden U, o Heer, door de verdiensten van Uw heiligen, wier relieken hier rusten, en van alle heiligen, dat Gij U gewaardigt al mijn zonden te vergeven. Amen.

2 INTROÏTUS. Inleidingspsalm. Ps. 32,

II en 19.

© De bezorgdheid Zijns Harten leeft voort van geslacht op geslacht: om hun zielen aan den dood te ontrukken en hen te verzorgen als zij gebrek lijden.

Ps. ibid.j 1. Verheugt u, gij rechtvaardigen, in den Heer, de deugdzamen hebben alle reden om Hem te loven.

y. Eer aan den Vader, en den Zoon, en den Heiligen Geest.

Zooals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.