is toegevoegd aan uw favorieten.

Smakt en St. Jozef

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tricen gevormd worden. De contributie bedraagt slechts 15 cent per jaar.

Deze gelden — aldus den Zeereerw. Heer P. Wonders, de tegenwoordige Rector, een tijd geleden in een circulaire — worden besteed aan H.H. Missen voor de leden en voor het kerkje, dat voornamelijk uit de giften der geloovigen gebouwd, nog gedrukt gaat onder een schuldenlast, die bijzonder in dezen crisistijd zwaar gevoeld wordt. Moge de tijd niet meer verre zijn, dat we door de milddadigheid der vereerders en vereersters van St. Jozef daartoe in staat gesteld, een grootere kerk kunnen bouwen.

Aan deze woorden van den onvermoeiden, den bezielden werker aan het tot stand brengen van grootsche dingen in het kleine, eenvoudige landelijke gehuchtje Smakt, voeg ik nog een citaatje uit diezelfde circulaire toe:

„Vele in t archief van t rectoraat bewaarde brieven van vrome pelgrims, die zijn (St. Jozefs) genadeoord Smakt bezochten, leggen getuigenis af van de vele merkwaardige, zelfs buitengewone gebedsverhooringen, die hier hun vertrouwen beloonden. En vast staat, dat vele bedroefde zielen, die hier voor de beeltenis van St. Jozef zich hebben uitgeschreid, opgebeurd en vol moed van hier zijn weggegaan en dat er niemand is, die hier

geen troost en kracht heeft gevonden."

* *

*

Moge ik met deze beschouwing erin geslaagd zijn, de belangstelling in de Sint Jozefsvereering te Smakt van zeer velen op te wekken of te verlevendigen!

Dat den Rector van alle zijden de noodige steun moge toekomen voor het gelukkig voleinden van zijn heerlijk werk!

Eindhoven, October 1938.