is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verkeersboekje 1936 voor de leden der vereenigingen voor veilig verkeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kunnen verzwaren van de straf blijkbaar mede een middel ziet om tot een daling van het aantal ongevallen te komen, — eens is of niet, zeker is, dat het bijna unaniem wordt toegejuicht, dat de verkeerszondaars, die onder invloed van het gebruik van alcoholhoudenden drank verkeeren, met de komende wetswijziging zwaarder kunnen worden gestraft dan zulks tot op heden het geval was.

Aan den bestuurder van een motorrijtuig, rijwiel of een ander rijof voertuig, is het verboden — zoo leert ons het nieuwe Art 26 — daarmede over een weg te rijden, terwijl hij verkeert onder zoodanigen invloed van het gebruik van alcoholhoudenden drank, dat hij niet in staat moet worden geacht het motorrrijtuig, rijwiel of het andere rij- of voertuig naar behooren te besturen.

Het handelen in strijd met dit artikel wordt als misdrijf beschouwd en kan slechts met gevangenisstraf worden gestraft! Men ziet, dat de wetgever tegen dergelijke verkeerszondaars van plan is zeer strteng op te treden.

Nog strenger zal echter kunnen worden opgetreden, als aan een bestuurder, die onder invloed van alcohol verkeert, bij gelegenheid van botsing, aan- of overrijding met een door hem bestuurd motorrijtuig, of bij gelegenheid van eenige handeling ter voorkoming van botsing, met aan- of overrijding door dat motorrijtuig, de dood van een ander te wijten is, of te wijten is, dat een ander een zwaar lichamelijk letsel bekomt of zoodanig lichamelijk letsel, waaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden ontstaat.

In dergelijke gevallen zal de schuldige kunnen worden gestraft met gevangenisstraf van resp. ten hoogste drie of twee jaar.

Een andere bepaling van beteekenis is, dat de algemeene opsporingsambtenaar het rijbewijs van den heel- of halfdronken autobestuurder kan innemen. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie, wien het rijbewijs wordt opgezonden, is bevoegd het rijbewijs tot de rechterlijke uitspraak onder zich te houden. Gedurende dien tijd mag de delinquent niet rijden.

Van het bekende — ja bijna beruchte artikel 22 van de bestaande M. en R.-wet — dat gesplitst was in Art. 22A en 22B — zijn thans twee artikelen, n.1. art. 25 en art. 26 gemaakt.