is toegevoegd aan uw favorieten.

De cyclus van de vrouw in verband met het huwelijksleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE CYCLOSCOPISCHE ONDERZOEKINGSMETHODE

Het cyclogram geeft verder aan, wanneer een vrouw vruchtbaar en wanneer ze onvruchtbaar is (fig. 45, hoofdst. 14).

Men kan zeggen, dat practisch in den tijd, die op het cyclogram van x—y is aangegeven, een bevruchting mogelijk is, en dat de vrouw van y—z steriel is.

De kortste en langste tijden, evenals de duur van de phasen zijn bij verschillende vrouwen en ook bij dezelfde vrouw in verschillende maanden ongelijk.

Tusschen vrouwen met een cyclus van 26/28 dagen en die van 30/31 dagen bestaat in tijd en verloop van den menstruatieval een wezenlijk verschil. — De cyclogrammen van beide typen zien er tot den 28en dag hetzelfde uit. Dan pas wijken ze van elkaar af. Dit was zeer interessant. Ik had reeds een groot aantal vrouwen met een cyclus van 28 dagen onderzocht, toen ik voor het eerst de curve van een vrouw met een cyclus van 31 dagen opnam. Bij alle typen met een cyclus van 26/28 dagen begon de menstruatie steeds op den dag, waarop de menstruatieval zijn laagste punt had bereikt of een dag daarna. Toen ik bij deze vrouw op den 27en dag den laagsten stand van den menstruatieval waarnam, verklaarde ik haar, dat haar menstruatie den volgenden dag zou beginnen. Er vertoonde zich echter den volgenden dag en ook op den daaropvolgenden dag geen bloeding. Ik moet bekennen, dat deze jonge getrouwde vrouw — een goede bekende — mij hartelijk uitlachte, toen ook op den daaropvolgenden dag haar menstruatie nog niet begonnen was. Toevallig was ze juist van een tamelijk lang verblijf uit Zwitserland teruggekomen. Ik heb daarom gedacht, dat haar cyclus, nadat ze ongeveer 2 maanden in het hooggebergte had doorgebracht, door de verandering van klimaat gewijzigd was (fig. 24). Nadat het diepste punt op den 28en dag was bereikt, steeg de curve en ongeveer 4 dagen na het laagste punt begon ze te menstrueeren. Het te late verschijnen van de menstruatie zou zijn verklaring hebben kunnen vinden in verandering van klimaat, maar dat de bloeding, in tegenstelling tot de onderzoekingen, die ik voorheen verricht had, eerst 4 dagen, nadat de menstruatieval zijn laagste punt had overschreden, begon, was een zonderlinge waarneming. Toen de menstruatie was begonnen, daalde de curve weer eenigszins, en steeg daarna, zooals bij alle andere curven, langzaam tot den preovulairen hoogstand. Later heb ik dit bij alle vrouwen met een cyclus van 30/3T dagen gezien: Op den 2yen of 28en dag daalt de curve tot haar laagsten stand, evenals bij alle vrouwen meo een cyclus van 26/28 dagen. Dan stijgt ze en 3 ~4 dagen later begint de menstruatie. Bij het begin van de bloedingen daalt de curve weder eenigszins en stijgt dan weer tot den preovulairen hoogstand.

Eerst kon ik mij dit voor een cyclus van 30/31 dagen typische cyclogram niet verklaren. Na grondige studies van talrijke cyclogrammen kwam ik tot de conclusie, dat de verklaring moet gezocht worden in het na elkaar afsterven van het eerste en tweede gele lichaam. Is het eerste ei vrijgekomen, dan wordt, indien het niet bevrucht wordt,