is toegevoegd aan uw favorieten.

Het witte doek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk was met een „andere wereld", ze wist niet, wat ze van die andere wereld moest denken. Dat de „Vader in den hemel" op deze wijze iets van den sluier wilde oplichten, kon ze niet rijmen met den aard van die geestenmededeelingen, die haar altijd het gevoel gaven, dat ze voor den gek gehouden werd. Meestal waren ze belachelijk platvloersch, soms quasi verheven, vaak ook deden ze aan goocheltoeren denken, nimmer echter had ze er zich nader tot God door gevoeld.

En juist daarom vreesde ze het spiritisme. Er zat voor haar iets duivelsch in.

Iets duivelsch? Maar wie en wat was eigenlijk de duivel? Was hij een of andere kwade geest? En bezat hij macht naast of zelfs tegenover God?

Was er niet altijd de strijd geweest tusschen goed en kwaad, tusschen licht en duisternis? En had niet steeds en overal weer het licht gezegevierd?

Daarom zocht je het Licht, zocht je — God. Alleen maar te weten, dat Hij bestond, was niet voldoende....

Boezemden de spiritistische geschriften haar vrees in, de astrologische wekten haar belangstelling.

Als je opzag naar de sterren, die wondere werelden daarboven, werd je met ontzag vervuld en leek het je ook niet ondenkbaar, dat de bijzondere uitstralingen, waaraan je had bloot gestaan in het uur van je geboorte, wellicht beslissend waren voor je geheele wezen en bestaan. Was niet de sterrewichelarij haast zoo oud als de wereld? Maar al zou daar wijsheid uit te putten zijn, in hoeverre verkreeg je daardoor een betrouwbaar richtsnoer voor je leven? Menschelijke conclusies waren toch niet onfeilbaar?

Ook de occulte leer bracht de oplossing niet. Ze stelde er trouwens weinig belang in. Het occultisme scheen niet veel meer te zijn dan een samenraapsel van allerlei leerstellingen omtrent het bovenzinnelijke. En evenals bij de theosofische beschouwingen kwam hier alles neer op eigen pogen om tot grootsche doeleinden te geraken. Waar stond het geschreven, dat ze eens „priesteres van den tempel" zou worden, wanneer ze aan die en die voorwaarden voldeed in dit leven, zooals een occultist haar had voorgespiegeld?