is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleinste plaatsje kende men hem. Nu werd eerst recht het beginsel doorgevoerd, dat elk college evenveel burgerlijken als edelen hebben moest. Gelijktijdig kwam er een groote opleving in den handel, vooral den buitenlandschen, die niet alleen aan het werk van den minister te danken was, maar er toch geheel aan werd toegeschreven. De geldmiddelen voor den koning vloeiden mild. Deze was met zijn minister zeer ingenomen. De weifelende man wist nu altijd, wat er gebeuren moest. En alles had den schijn, of het van hem afkomstig was. Of de andere leden van den Raad, vooral Prins Roelof en graaf Dierendonk, op den duur ook tevreden zouden zijn met een schijn van invloed, was te bezien. In elk geval was er een jaar na de benoeming van den eersten minister een aanmerkelijke verkoeling te constateeren bij Prins Roelof, als hij met zijn vroegeren kameraad in aanraking kwam. Wel had hij nu en dan nog van die amicale buien. Zoo scheen het ook, toen hij eens zei: „Heer Ridder, herinner u nog eens een voorval van dertig jaar geleden, het bondgenootschap van drie oprechte jongelui. Groote woorden spraken we. Maar het zweefde nog alles. Nu is dat alles werkelijkheid. Kom, laat ons nu met meer vastheid onder de voeten een tweemanschap sluiten." Ze sloegen in en zeiden weer: Voor het heil van Denemarken. Daarnenburg deed het van harte. Hij hield van het open karakter van den Prins. Waarschijnlijk omdat hij zelf zoo weinig van die openheid had. Maar hij wist, dat die stemming straks onder anderen invloed even gemakkelijk kon omslaan. Ook begreep de ridder heel goed, wat 's Prinsen ondergrond was geweest tot de vraag om een nieuw tweemanschap te sluiten. Vroeger had er een driemanschap bestaan, dat nooit was ontbonden, maar door te weinig samenwerking tot geen nut was geweest. Nu bestond er een tweemanschap, dat nooit gesloten was, maar het was er: tusschen den koning en den minister. En nu bedelde de Prins feitelijk om als derde man in een nieuw