Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Goed. .

Winnetou nam de kinderen aan en zette hen naast zich neer.

Old Shaterhand gaf allen den raad, zich vooral koest te houden en allen deden het werkelijk, wat voor kleine kinderen, die veel honger en dorst hebben, een prestatie is.

Bijna waren alle vrouwen er uit en stonden de mannen reeds klaar om eruit te klimmen, toen de Emeritus, die het eerst van de mannen er uit was gekomen, blijkbaar over een vrouw struikelde, want in den doodstillen nacht weerklonk zeer scherp en

duidelijk:

— Heerejèsses, kijk een beetje uit!

Het was de stem van Mevrouw Rosalie Ebersbach, die dit

uitgeroepen had.

In minder dan geen tijd waren de drie wachters boven op het andere platform opgesprongen en hadden met de hand aan

den mond geroepen:

— Help! Gevaar!! De gevangenen zijn los!!!

Winnetou stond in volle lengte opgericht bij het vuur en de wachters, die hem onmiddellijk herkenden, riepen.

— Akhane! Akhaneü arku Winnetou, nonton, schis rntehü! Dat beteekent: Hierheen! Hierheen!! Hier is Winnetou, het opperhoofd der Apachen!!! .

Nauwelijks had dit geroep weerklonken, of daar verhief Old Shatterhand zijn machtige stem en hij riep:

— En hier staat het bleekgezicht Old Shatterhand, die ieder, die zich vertoont, een kogel in de ribben zal zenden. Weg allen, want ik zal mijn woorden waar maken! Winnetou hier heb ]e

een paar knapen.

Met deze woorden wierp hij met ontzaglijl e kracht m zijn handen de beide wachters, die er nog stonden. De derde was al lang met een Old Shatterhand-klap tegen den grond geslagen. Hij volgde zijn makkers even later op weg naar beneden door

dSMethéén sprong was Old Shaterhand tegen den ladder opgeloopen en had met zijn groote laarzen heel snel het vuur uitgetrapt. Daarna had hij een der wachters, die hem wilde aanvallen, met één slag buiten Westen gebracht.

Op de bovenste terrassen was het op eens een en al beweging, maar reeds weerklonk de stentorstem van Old Shatterhand door

den stillen nacht: .. .

Mijn roode broeders en zusters moeten naar mij luisteren.

Even wachtte hij, en er was er niet één, die niet luisterde. — Hier staan Winnetou en Old Shatterhand, om de gevangenen te bevrijden! Gij allen moet boven blijven, wanneer gij niet sterven wilt! Wie zich naar beneden waagt, wordt doodgeschoten!

Hij wilde niemand eenig kwaad doen, maar toch zou hij moeten bewijzen, dat hij werkelijk hier was, daarom moest hij iets zien te doen, wat alleen hij kon doen. _

Hij zag een der mannen boven met een hchtje in zijn hand

Sluiten