Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raas, dat de man maakte, gehoord, en er kwam een tiental mannen heel zachtjes aangeslopen en zonder dat de arme ziel het bemerkte, hadden zij hem al zoover ingesloten, dat geen ontkomen meer mogelijk was.

Nog steeds klom de Emeritus naar beneden, zwaar hijgend en zuchtend en zich heelemaal niet in acht nemend, want hij wist niet eens, dat daar Indianen lagen.

Op een gegeven oogenblik was hij, zonder eenigen strijd of worsteling, door een achttal armen gegrepen en had hij een prop in zijn mond voor hij het wist.

In het kamp was men zoo voorzichtig mogelijk en begreep wel, dat men geen leven mocht maken, daar deze man wel zeer waarschijnlijk nog metgezellen bij zich zou hebben.

Bij het ondervragen door Mokaschi verstond hij natuurlijk geen enkel woord van hetgeen hem gevraagd werd en wat hij dacht te moeten zeggen, zei hij in het Duitsch. Daarom dacht de hoofdman, dat de drie blanke gevangenen misschien wel de taal van dezen man konden verstaan en liet hem daarom bij hen brengen.

Polier, die hem meteen herkende, riep verrast uit:

— Hé, daar heb je die gek, die natuurlijk uit het pueblo moet zijn ontsnapt!

Deze woorden waren in het Indiaansch-Engelsch, maar de organist meende, dat het een begroeting was. Hij was heelemaal vergeten, wat voor veete er tusschen de gids en zijn gezelschap was, dus hij begroette hem allervriendelijkst.

— Hallo, dat is onze gids! Hoe komt u hier?

— Die kerels hebben ons gevangen genomen.

Maar dat praten in een taal, die hij niet verstond, was heelemaal niet naar den zin van het opperhoofd, die brieschend opstoof:

— Stil! Geen woord meer in de taal, die ik niet versta! Anders zullen we onze messen in uw lijf omdraaien. Kent gij dezen man?

Dat was tegen Polier.

— Ja.

— Wie is het?

— Hij is uit Duitschland.

— Hetzelfde land, waar Old Shatterhand vandaan komt?

— Ja.

— Is hij dus ook een groot jager?

— Nee, integendeel, hij is muzikant.

— Wat is dat?

— Dat is een man, die geen wapen weet te hanteeren; hij is hierheen gekomen, om muziek te maken en liedjes te zingen.

— Dat doet geen verstandig man.

— Nee, hij is ook gek.

— Is hij gek?

De hoofdman was nu geheel van houding tegenover den

Sluiten