Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Zie je wel; nee, mijn plan blyft, zooals het is, hoewel Old Shatterhand vroeger onzen vriend geweest is. De zielen van Winnetou en Old Shatterhand zullen wij dienen na mijn dood en er zal geen beroemder hoofdman te vinden zijn in de eeuwige jachtvelden, die dergelijke beroemde slaven heeft.

Ondanks dat hij gebonden was maakte Old Shatterhand een trotsche armbeweging en hij zei:

— Pshaw! ïs dit uw laatste besluit?

— Ja.

— Dan hebt gij dus gesproken, en ik zal nu ook mijn laatste woord zeggen, en wel; gij, Mokaschi, kunt ons nooit vasthouden en zult ook de buit weer moeten afgeven! Onze zielen zullen u na uw dood niet dienen, want wij zijn vrij, wanneer ons dat in den zin komt. Wanneer gij dat wilt, zenden we u nu, op dit oogenblik naar de eeuwige jachtvelden om daar te wachten, totdat gij ons moet aandienen. Zoo is het; ik heb gesproken!

Hij wilde zich afwenden, maar snel was de hoofdman nader gekomen en stond nu met zijn gezicht vlak voor dat van Old Shatterhand en hij schreeuwde:

— Hoe waagt gij het, zoo tegen mij, den overhoofdman der Nijora's te spreken! Zijt gij onze gevangenen of zijn wij de uwe? Tel uw menschen eens; er zijn er maar een paar en allen vastgebonden, terwijl wij vrij zijn en goed gewapend en meer dan drie maal tien maal tien!

— Pshaw! Old Shatterhand en Winnetou zijn niet gewoon hun vijanden te tellen en dat wij geboeid zijn, dat is ons om het even. Wij wilden niet uw vijanden zijn, maar gij hebt ons de vijandschap opgedrongen. Welnu, wij nemen_ het aan! De strijdbijl kan dus opgegraven worden en weet wel, dat dan niet het aantal krijgers, maar de voortreffelijkheid van den geest en van de wapens zullen zegevieren!

Old Shatterhand wierp een snellen blik naar Winnetou, die ongemerkt „ja" knikte. Die twee begrepen elkaar zonder woorden. De hoofdman had het heelemaal niet gemerkt, want die was veel te boos om op dergelijke dingen te letten.

Integendeel, bijna blind van woede over zooveel bluf, stond hij vlak voor Old Shatterhand en beet hem toe:

— Waar zijn dan die wapens en waar is die geest, waarvan je spreekt? Die wapens heb ik hier aan mijn schouder hangen en....

— En de geest zal ze eraf halen!

Dit had Old Shatterhand zoo hard gebruld, dat het opperhoofd een oogenblik schrok, een heel kort oogenblik maar, maar voldoende voor Old Shatterhand om de beide geboeide handen op te heffen en met een geweldigen smak op het hoofd van den hoofdman neer te laten komen.

Op hetzelfde oogenblik stond Winnetou al naast hem en haalde uit den gordel van Mokaschi het mes, en met twee, drie flinke sneden had hij de handen van Old Shatterhand vrij weten te maken, die het mes overnam en Winnetou vry sneed, wat allemaal het werk van luttele seconden was.

Sluiten