Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theeblaadje voor je tweeën, naar iemand, die haar wachten zou .... een lief hoofd, dat zich buigen zou naar haar hoofd ....

Nu had ze Lucie, die haar wachtte, als ze uit het dorp kwam van haar werk op Ruuts school, Lucie, die altijd hartelijk en gezellig was .... en Ruut met wie ze zoo gemakkelijk en vertrouwelijk praten kon.

En de storm was bedaard; misschien zou er minder bedorven zijn, dan ze eerst had gevreesd .... Er was ook nog een groote, ruime wereld buiten de omgeving van het verstopte Huuske, een wereld, die ook veel goeds besloten hield. Daar woonden en werkten die jongens, die hier kampeerden .... Wat hadden ze weinig met elkaar gesproken — zij en Rekx. En ze was weer begonnen hem af te snauwen, bedacht ze met schrik. Maar nee, dat kon hij niet erg vinden .... de situatie was zoo dwaas geweest.

,,U dacht natuurlijk, dat we struikroovers waren," had die andere jongen gezegd .... roovers .... droomde ze ... . ridders ....

Ze sliep tot ver in den morgen en ze bleef roerloos liggen in den lichten dag met gesloten oogen om den droom, die haar dreigde te ontglippen, vast te houden: Ze was op een bal en ze danste met iemand, die grooter was dan zij en ze dacht: wat dans ik slecht en wat zijn mijn beenen stijf. Toen zei ze: ,,'t Is om Pietje, ik moet nu weg." En de ander vroeg met een bekende stem: ,,Is het kind erg ziek?" Ze zag op, recht in zijn oogen, ze spotten niet, ze keken heel zacht en ernstig. Ze dacht: Een lief hoofd, dat zich buigt naar mijn hoofd.

Sluiten