Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een overeenkomst van haar moeder en haar echtgenoot met Graaf Willem, werd zij naar Engeland overgevoerd en heeft zij daar eenige jaren aan het hof van Koning Jan doorgebracht.

Aldus eindigde de aanslag der Hollandsche edelen, die wel gedeeltelijk mislukte, daar vrouwe Adelheide en Van Loon buiten hun bereik gekomen waren, maar die toch aan Graaf Willem het overwicht had geschonken. Zoo gij echter van meening zijt, dat thans Graaf Willem in het rustig bezit van zijns broeders troon was geraakt, bedriegt gij u deerlijk. In het volgende hoofdstuk zal ik u vertellen, dat, schoon de indringer buiten was geworpen, hij echter pogingen in het werk stelde, om opnieuw zijn (vermeende) rechten, althans die zijner gemalin, te doen gelden, en deze, namelijk zijn rechten, met de wapens in de vuist te doen zegevieren.

Wat was er intusschen van Klaaske geworden?

Nog dien zelfden avond, toen het drietal de herhaaldelijk gewarmde melk had genuttigd en Klaaske vermoeid van het ronddolen ingeslapen was, had Heinse alles verteld aan Hendrik, wat Klaaske hem had medegedeeld. Ook Hendrik was van gevoelen, dat Klaaske zich ten onrechte beschuldigde, een moord gepleegd te hebben, en toen de jongen den volgenden morgen opstond, haastten zij zich beiden, hem gerust te stellen.

„Blijf heden en morgen stil bij ons," zeide Hendrik. „Wij hebben genoeg voor u te doen, dat gij niet met

Sluiten