Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steld. Want wat was er dien Novembernacht gebeurd? Achter dat planken heininkje, waarvan ik u in het tweede hoofdstuk verteld heb, stond het schaap, dat de Katwijksche man van onzen slachter gestolen had, en daar dit dier des nachts zoo onrustig werd, stoorde het Klaaske in zijn slaap, en... het overige weet gij. Hij had dus wel bloed vergoten, maar gelukkig was he:t slechts schapenbloed, en nog bovendien zijns vaders eigendom. Gij kunt u voorstellen, hoe deze opheldering allen vroolijk stemde, en Klaaske in stilte God dankte, dat hem deze last van het hart was genomen. Maar nog jaren daarna dacht hij met schrik aan dien nacht te Katwijk, en van ganscher harte moest hij de waarheid der spreuk erkennen : de eene zonde baart de andere, en niets dan onrust en onheil brengt zij voort.

Mij blijft nog over, u in weinige woorden de verdere lotgevallen van de vorstelijke hoofdpersonen uit ons verhaal mede te deelen, schoon ik mij slechts voorgesteld had, u Graaf Willems en Van Loons strijd om een kroon te beschrijven.

Na de glansrijke overwinning bij Rijswijk en Voorschoten werd Wi.iem allerwegen in het gebied zijns broeders Dirk VII als graaf gehuldigd*), maar nochtans mocht hij niet in vrede en rust regeeren. Hij nam wraak op die edelen, welke de partij van Lodewijk Van Loon gekozen hadden, verbrandde hun sloten en trok hun bezittin-

') Ook de keizer en de bisschop erkenden spoedig Willem als graaf van Holland. Zie Bilderdijk deel II, bladz. 98 en 99.

Sluiten