Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaruit veel zou zijn op te merken geweest, indien Marie maar eenigszins de beteekenis daarvan had kunnen begrijpen.

„Gij ziet dus, nicht, vervolgde zij, „welk een taak gij op u genomen hebt, namelijk het bestuur van een huishouding zonder orde of regel, waar de bedienden doen en laten wat hun behaagt, behalve voor zoover mijn zwakke gezondheid mij toelaat, dit te beletten. Jk heb mijn zweep steeds bij de hand, en soms maak ik er ook wel gebruik van; maar die inspanning is te groot voor mij. Indien St. Clare slechts kon besluiten, om evenals anderen in dit opzicht te handelen."

„Wat bedoelt gij daarmede?"

„Wel dat hij ben naar de calaboose1) of eenige andere plaats zond om gegeeseld te worden; dat is het eenige middel om hen in bedwang te houden. Indien ik niet zulk een arm zwak schepsel ware, zou ik met eens zooveel kracht te werk gaan als St. Clare doet."

„En hoe doet St. Clare dan toch wel?" vroeg juffrouw üphelia. „Gij zeidet zoo even, dat hij nimmer iemand een slag toebrengt."

„Ja, de mannen hebben een geheel andere, meer ontzag inboezemende manier van handelen, dat weet gij; het valt hun alles veel gemakkelijker. Bovendien is er soms in zijn oog een bizondere flikkering; het is iets zonderlings, die oogen, vooral wanneer hij spreekt. Ik ben er zelf bang voor, en de bedienden weten, dat oppassen de boodschap is, wanneer hij hen zoo aanziet. Ik kan met knorren en razen zooveel niet doen, als St. Clare door een enkelen oogopslag, wanneer het hem waarlijk ten laatste ernst wordt. Daarom doet St. Clare dan ook niets anders, en dat is de oorzaak, dat hij in 't geheel geen gevoel voor mij heeft. Maar gij zult het zien, zoodra gij het bestuur der huishouding op u genomen hebt, dat er zonder gestrenge middelen niets is uit te richten, want

1) geeselhuis.

Sluiten