Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongen en de anderen in het huis waren, waardoor de volmaaktste regel en de zuiverste overeenstemming werden gestoord. Wanneer al het keukengereedschap geschuurd, en al de tafels wit geboend waren, en men alles had weggeruimd wat onooglijk was, dan kleedde Dinah zich in een nette, heldere japon, zette een hoogen, sierlijken tulband op, en beval het jonge volk zich uit de keuken te houden, omdat zij die net en zindelijk wilde hebben. Deze opkomende vlagen van zindelijkheid waren inderdaad voor de geheele huishouding een groote last, want Dinah was dan zoo schrikkelijk aan haar nieuw geschuurd tinof kopergoed gehecht, dat zij niet kon dulden, het door iemand, wie dan ook, gebruikt te zien, totdat eindelijk de ijver voor het schoonmaken en schoonhouden weer was uitgedoofd.

Juffrouw Ophelia bracht binnen weinige dagen in het geheele huis een groote hervorming tot stand en voerde een geheel nieuw stelsel in; maar al haar werkzaamheid waarbij de medehulp der dienstboden noodig was, bleek vruchteloos te zijn, en wanhopende aan een goeden uitslag, zeide zij op zekeren das tot St. Clare:

„Het is, naar 't mij voorkomt, volstrekt onmogelijk, hier eenige orde in huis te brengen."

„Ik geloof het gaarne," antwoordde St. Clare.

„Zulk een zorgeloosheid, zulk een verkwisting, zulk een verwarring in alle deelen en opzichten, heb ik nog nooit van mijn leven gezien."

„Dat zal wel waar zijn, beste nicht."

„Gij zoudt er zoo koel niet onder blijven, indien gij zelf de huishouding bestuurdet."

„Och, beste nicht, geloof mij, wij heeren meesters zijn verdeeld in twee klassen, die van onderdrukkers en verdrukten. Wij, die goedhartig zijn en alle gestrengheid haten, stellen ons aan een groote menigte ongemakken bloot. Indien wij zulk een zwakken, lossen, ongeleerden

Sluiten