Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer iemand met hen sprak, hun den catechismus, het naaien en lezen te leeren, en hen te tuchtigen, wanneer zij leugens vertelden.

Het kind werd in het gezin opgenomen en beschouwd als juffrouw Ophelia's bizonder eigendom; en daar zij in de keuken met een alles behalve vriendelijk oog werd aangezien, besloot Ophelia om haar werk- en leerkring zooveel mogelijk binnen de muren van haar eigen kamer te beperken. In plaats van haar eigen bed op te maken en de kamer te stoffen en uit te vegen, wat zij totnogtoe altijd, in weerwil van alle aanbiedingen der kamermeid, zelve had gedaan, nam zij het martelaars werk op zich om Topsy deze werkzaamheden te leeren verrichten.

Juffrouw Ophelia's eerste daad op den eersten morgen was, Topsy bij zich in haar kamer te nemen en op plechtstatige wijze een aanvang te maken met het onderricht in de verheven kunst van bed op maken.

Ziedaar Topsy dan gewasschen en ontdaan van die leelijke kleine haarvlechten, waarin zij totnogtoe zooveel genoegen had gevonden, gekleed in een heldere japon en met een goed gesteven boezelaar voor, in eene eerbiedige houding bij juffrouw Ophelia staan, en wel met zulk een ernstig gelaat, dat zij zeer goed bij eene begrafenis passen zou.

„Nu, Topsy, zal ik je wijzen, hoe je mijn bed moet maken. Ik ben er zeer op gesteld, dat het goed gebeurt. Je moet er dus nauwkeurig acht op geven."

„Ja, missis," zeide Topsy met een diepen zucht en een gezicht van pijnlijken ernst.

„Zie nu eens hier, Topsy, dit is de zoom van het laken; dit is de rechte zijde van het laken en dit de verkeerde; zal je het onthouden?"

„Ja, missis!" zeide Topsy, andermaal zuchtende.

„Kijk nu, het benedenlaken moet je over de peluw leggen, zoo, goed, en het dan naar beneden over de matras trekken en glad strijken — zoo, zie je?"

Sluiten