Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ia vele opzichten ontspruiten zij uit een verkeerde stijfhoofdigheid van beide zijden; de eigenaar wordt hoe langer hoe wreeder, de slaaf meer en meer verstokt. Stok- en geeselslagen en alle andere mishandelingen werken als een verdoovend middel; — men moet er een dubbele hoeveelheid van toedienen, naarmate de gevoeligheid vermindert. Ik zag dit reeds toen ik bezitter van slaven werd, toen ik mij stellig voornam, nimmer een begin te maken, omdat ik niet berekenen kon, waar ik zou moeten eindigen, en ik besloot om tenminste voor mijn eigen zedelijke natuur te waken. Het gevolg daarvan is, dat mijn ^bedienden veel naar vertroetelde kinderen gelijken; maar ik geloof toch, dat dit nog beter is, dan dat wij ons van weerszijden verdierlijken. Veel, zeer veel heb je over onze verantwoordelijkheid gesproken, nicht! ik ben nieuwsgierig wat je van dit kind zult maken, dat een staaltje is van duizenden uit ons midden."

„Je stelsel veroorzaakt dat er zulke kinderen zijn," merkte juffrouw Ophelia aan.

„Ik weet het; maar zij zijn er nu eenmaal, zij bestaan — wat moet er met hen gedaan worden?"

„Waarlijk, ik kan niet zeggen, dat ik je voor deze taak dank. Maar daar het mijn plicht schijnt te zijn, zal ik volharden en beproeven, wat ik kan," zeide Ophelia. En waarlijk, Ophelia werkte van nu aan met een prijzenswaardigen moed en met volhardenden ijver aan haar nieuwe taak. Zij bepaalde geregelde uren en bezigheden voor Topsy en begon haar in het lezen en naaien te onderwijzen.

In de eerste kunst was het meisje tamelijk vlug. Zij leerde de letters als door een tooverslag, en al gauw kon zij een weinig lezen; maar met het naaien ging het niet zoo vlot. Topsy had veel van een jonge kat, en was zoo vlug en bewegelijk als een aap, zoodat het naaien voor haar een afschuwelijk moeielijk en vervelend werk was, en daarom brak zij haar naalden, wierp die het venster

Sluiten