is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastgeklampt aan de horens van den stier, terwijl de wind speelde met haar golvende lokken en haar wapperend gewaad.

„Europa's mantel vrij naar achtren hing

Neer van haar schouders, golvend en met zwier:

Een crocus in de hand, haar andre hand omving

Den gouden horen van den tammen stier." Tennyson.

Nadat de laatste hand aan het weefsel was gelegd, wendden beiden zich om, om het werk van haar mededingster te aanschouwen, en bij den eersten blik was Arachne verplicht, te erkennen dat zij overwonnen was. Het was voor haar ontzettend vernederend, na haar aanmatigende grootspraak zoo op den achtergrond gesteld te worden. Bitter had Arachne nu berouw over haar dwaasheid ; en in haar wanhoop bond zij een touw om haar nek en hing zij zich op. Minerva zag, hoe haar verslagen mededingster op het punt stond haar te ontglippen: daarom veranderde zij snel haar slingerend lichaam in een spin, en veroordeelde zij haar, onafgebroken te weven en te spinnen — een waarschuwing voor alle aanmatigende stervelingen.

Minerva was als godin der wijsheid overal vereerd. Tempels en altaren zonder tal waren aan haar dienst gewijd, daaronder was het beroemdst het Parthenon te Athene. Van dit machtige monument zijn niets anders dan de ruïnen overgebleven; maar zelfs deze zijn voldoende, om getuigenis af te leggen van de schoonheid van het gebouw, dat beurtelings gediend heeft als tempel, kerk, moskee en ten slotte als kruitmagazijn.

„Nog weent de fantaisie, o schittrend Parthenon,

Om u, het machtig werk, waar 't aardrijk op mag bogen.

Nog helder als voorheen beschijnt u thans de zon,

Haar stralen zijn nog schoon, u w schoonheid is vervlogen.

Aan meen'gen eeredienst was 't heiligdom gewijd,

En menig rijk verdween sinds gij verrezen zijt.

Vernietigd is het ras, dat u tot Pallas lof

Heeft opgericht, en gij ... , ook gij keert weer tot stof."

Hemans.