is toegevoegd aan je favorieten.

Administratie en handelskennis voor vrouwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een boek met je bespreken, dat door zijn volstrekte onmisbaarheid het vermelden, en tevens door zijn eenvoud het bespreken bijna overbodig maakt; n.1. het huishoudboek. Ik bedoel hiermee een gewoon gepagineerd boek waarvan de bladzijden doorloopend genummerd zijn ('t liefst met twee gedrukte geldkolommen), waarin aanteekening wordt gehouden van alle huishoudelijke uitgaven, met vermelding van den datum. Het spreekt van zelf, dat de uitgaven van eiken dag afzonderlijk worden genoteerd. Ik zal maar eens een zeer klein voorbeeld nemen. (Zie bladzij 27.)

In de eerste kolom wordt dagelijks elk bedrag ingeschreven, dag voor dag opgeteld en ingevuld in de tweede kolom. Aan 't eind der week worden de gezamenlijke bedragen van de tweede kolom opgeteld en dit geeft het totaal der wekelijksche uitgaven aan. Ten slotte geven we een eenvoudige verantwoording van het saldo-huishoudgeld, waarmee we de nieuwe week beginnen.

Wat dit laatste betreft, kan men ook een andere opvatting

huldigen. Men kan ook als volgt redeneeren:

Elke week neem ik een gelijk bedrag in mijn huishoudkas;

houd ik over, dan vorm ik daaruit een soort van spaarpotje,

met of zonder een vaste bestemming.

Het huishoudboekje kan ook gehouden worden in den vorm

van een kasboek; maar aangezien er zeer veel uitgaven

staan tegenover slechts één ontvangst, vind ik boven-aange-

geven manier het meest doelmatig.

Uit het huishoudboek kunnen we dus heel gemakkelijk zien, hoeveel we dagelijks en wekelijks aan speciaal-huishoudelijke onkosten uitgeven.

Maar, wat zoo noodig is in een koopmanszaak zoowel als in een huishouden, n.1. een gedetailleerd overzicht, dat hebben we nog niet bereikt; en toch kunnen we zoo iets best inrichten op de wijze, zooals op pag. 28, die naar ik geloof, niet veel opheldering behoeft.

Deze maandstaat over de huishoudelijke uitgaven is gemakkelijk bij te houden.

Het beste is, dunkt mij, eiken avond na het afrekenen met