is toegevoegd aan je favorieten.

Ole Tuft

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene gewoonte maken, vooral hier, waar warmte en koude zoo plotseling afwisselden; dns .... Zij zette kaar ongelukkigst geziekt; zij deed kaar best het weg te schertsen - mets van dat alles mocht baten; hij wees naar de badkamer. Zonde zij waarlijk haar gegeven woord willen breken? Als zij nu kaar belofte introk zou zij dit telkens weerdoen. Zij kuste kern en zeide dat hij lastig was; hij kuste haar ook en zeide, dat zij allerliefst was maar - ket stortbad! Toen ging zij de kamer in en knoopte haar peignoir los alsof zij zich voor het bad wilde ontkleeden maar wip! daar lag zij weer in haar bed. Toen kij kwam tiok

zij de dekens over haar hoofd, maar hij nam eenvoudig de dekens met haar inhoud op zijn armen en liep daarmee naar de deur zï, smeekte zoo dringend en angstig om genade dat hij met alles weer terugging. Zij sloeg haar armen om zijn hals eu kuste hein en fluisterde haar dank en voor die liefkoozingen bezweek de

l0gDea klókken luidden nog steeds door; voertuigjes, ginds van de dorpen, kwamen aanrijden; nauwelijks was er één voorby of er voMe reeds weer een ander. De deuren stonden open. Telkens als°de klokken even ophielden, om de bekende drie slagen te laten hooren, onderscheidden zij het gegons der vliegen in de kamer en de vogeltjes buiten. Nu hoorden zij ook het dreunen van een kleine stoomboot op de binnenzee; zij hadden die den anderen oever zien verlaten, waarschijnlijk vol pleizier-reizigers. Ergens werd zeker een feest gevierd, waar al die mensehen heen

8trEendzacht koeltje kwam uit het Zuidwesten en iederen keer als dit zich verhief, vulde het de kamer met geuren ; zij werden hun waarlijk van de boomen en uit de perken toegewuifd 1« « ket klokgebrom door fluisterde en schitterde het alom,

was verrukkelijk. ,

Een poosje later stonden zij weder op ket balcon, om de mensehen naar de kerk te zien gaan; maar de meeste voertuigen zaten proppend volgepakt en reden hunne vrachten de kerk voorbij

en u-iuds naar den heuvel toe. De stoomboot was nu zeer nabij , daar floot ook de spoor. Op ééns viel liun beider oog op twee