is toegevoegd aan uw favorieten.

Studiën in Nederlandsche namenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wipper»), van Kollutn Kattefretters (Kattevreters), van Ternaard BargestrApers (Varkenvilder»), van Hantum M a rge - i t er» (Merg-eters), van Birdaard Skiepekoppen (Schaapskoppen), van Grouw Tsj i iufordounsers (Kaasverdansers), van Irnsmn K a 1t e k 11 e p p e ld e rs (Katteknnppelaaru), van Akkrinn Skyl stoelen (men zie de verklaring van de/en naam verder in «lil opstel), van Makkum 8tranjutten en Miigen (ook deze namen worden verder in dit opstel nader verklaard), van Wirdum Toerke fret ters (Torentjevreters), van Menaldnin Heren, van Finknin F1 i n t e r s (Vlinders), van Sint-Jacohi-Parochie IJ a 111 111 e vreters, van Sint-Aiina-Parochie H aapkop peil, van Onze-Lieve-Vrouwen-Parochie Wortelkoppen, van Oude Hildtzijl Vlashalen (Vlasstengels! deze vier laatstgenoemde namen worden niet in het Frieseli gesproken, noch door mij geschreven , maar in het Nederlandsch, omdat op liet Bildt, de grietenij waarin deze vier plaatsen gelegen zijn, niet liet Friescli de volksspreektaal is, maar een Ond-Hollandsch , met Friescli vermengd dialect.

Verder heeten de ingezetenen van Lekkum Mie u wen (.Meeuwen 1, van Tietjerk B i i z e s n i d e r s , van Garijp Klitsefretters, van Suameer 8a 111 a r i t a 11e n , van Berguni Koustirten (Koestaarten), van Oostenneer B r o e k o p h a 1 d e r s (Broekophouders), van Eestruin Oksen (Ossen), van Veenwouden Gleaunk oppen (Gloedkoppen, Heethoofden), van de Valom, een gehucht in Dantumadeel, Gnob; van Buitenpost Bri lusters, van Kollumcrzwuug H y 11 gs t e f i 1 d ers of H y n gs t e s t rü p e rs , (Paardevilders), van de Rottevalle Glêudragers, van Drachten K e al 1 es t i r t e 11 (Kalverstaarten) en Bó 1 le 11 (Wittebrooden), van Boksuni Kneppelders (Knuppelaars), van Beetgum Skierroeken (Bonte Kraaien), een naam dien ze gemeen hebben met die van Balk; van Dronrijp Sleepsloffen, van Minnertsga Ke alle bout en (Kalfsbouten), van Lollum Stippers, van Pingjum B e a 1111 e h ü 1 e 11 (Boonehuilen), van Spannum EartepAlen (Erwtepeulen), van Winsuni Spinsekken (Spinzakken), van Baayiim Eartepotten (Erwtepotten), van Ooster-Littens Ropeinen (Roepeenden), van .lorwerd I) w e i 1 s t i k k e 11, van Weiduni Wynhounen (Windhonden), van Hilaard Promillen (Pruimen), van Molkweruin Tsjoensters (Heksen of Toove-