is toegevoegd aan uw favorieten.

Studiën in Nederlandsche namenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelveu zijn afgesleten, samengetrokken. Immers Al hert is eigenlijk Ade 1 bert, Adelbrecht, Adelbercht;AllertofAllaert is voluit A d e 1 h a r t, en A 1 w ij n , A1 e w ij n, Alwin.Aloyu is Ad el win, beteekenende: edele vriend.

De mansnaam Alle dus, al is hij heden ten dage, en ten minsten sedert drie of vier eeuwen, ook nog slechts bij de Friezen in volle, geijkte gebruik, levert toch in vele geslachtsnamen en plaatsnamen, die bij verschillende Gerinaansche volken voorkomen, en die van dezen naam Alle zijn afgeleid, het onomstootelijke bewijs, dat hij in oude tijden, in de middeleeuwen, vóór dat bedoelde geslachts- en plaatsnamen waren ontstaan, bij al die volken en volksstammen in gebruik geweest is. Een handvol, als 't ware, van die talrijke en menigvuldige geslachts- en plaatsnamen , willen we hier mededeelen, ter bevestiging van het bovenstaande.

Uit den aard der zaak vinden we onder de Friezen de namen, aan A 11 e ontleend , het meuigvuldigst vertegenwoordigd. Vooreerst vermelden oude Friesche geschriften den hedendaagschen vorm Alle als Allo, A 11 a , A 11 en Al. Dan is A11 e in den vrouwelijken vorm (eigenlijk anders niet als een verkleinvorm) Alt je en A 1 k e, oudtijds ook geschreven A 11 j e n en A 1 k e n , nog heden aan menige Friezin als vóórnaam eigen. Vervolgeus komen de geslachtsnamen A11 e m a, Alma en Alles, nog heden in leven , en A 11 i n g a (de Friesche weerga van den Vlaamschen , eigenlijk Sassischen vorm A11 i n k , A11 i u c k x) met A 11 a m a , reeds uitgestorven. Eindelijk de plaatsnamen Allingawier, een dorp in Wonseradeel; en een ander Allingawier, eene sate (boerenhofstede) bij den dorpe Grouw; A11 ii) ga-sa te te Aruni en te Tietjerk , A 11 ema- of A 1 ma-state bij (hidwoude, Allema-satete Wirdum , Al ma-sa te te Minnertsga en te Blya. Dit alles is Friesland.

Nevens Allinckx treffen we in Vlaanderen en Brabant nog aan den geslachtsnaam Alliux, eene andere schrijfwijze, maar overigens geheel het zelfde als Allinckx. Verder Allix (waar de n uit weggesleten is — van zulk eene wegslijting bestaan vele voorbeelden, ook bij andere namen), en Allo en Alloo, vertegenwoordigende den mansvóórnaam Alle of Allo op zich zeiven , als bij voorbeeld And ries,Jooris, \ s e b a e r t, eigenlijk anders niets als mansvóórnamen, maar die ook als