is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijsgeerige bespiegeling om, dienen tot grondslag genomen van alle philosophie die een wetenschappelijk karakter dragen wil. Worden dezen door haar veronachtzaamd of in 't gezicht geslagen, dan verkrijgt zij een zuiver aprioristisch-speculatief karakter en gedraagt zij zich tegenover de werkelijkheid als die godgeleerden, welke niet wilden zien door Galilei's kijker, om toch vooral niet van dwaling overtuigd te worden. Wil de philosophie niet beperkt blijven tot een onvruchtbare en bodemlooze bespiegeling, dan mag zij zich niet isoleeren en opsluiten, maar moet zij voortdurend rekening houden met de uitkomsten die elders verkregen worden.

In plaats evenwel van aan die vereischte van voelinghouding te voldoen, hebben bespiegelende wijsgeeren zich meermalen eraan bezondigd zich te mengen in vraagstukken, waaromtrent te oordeelen hun alle bevoegdheid ontbrak, vol waanwijsheid en zelfgenoegzaamheid meenende, dat hun in de qualiteit van philosoof het recht toekwam over alles een oordeel te vellen, ook zonder eenige voorafgaande grondige vakstudie en feitenkennis. Maar zulk een handelwijze heeft er zeker niet toe bijgedragen het gezag der wijsbegeerte te verhoogen of haar meer achting te verzekeren bij de beoefenaars der speciale wetenschappen. Integendeel, door blijk te geven van zulk een gebrek aan zelfkritiek en zelfbeperking dreigde zij alle gezag te verliezen, in plaats van te worden aangezien als de koningin der wetenschappen. Wil zij