is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten, Autoriteiten, Collegiën en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 28sten Mei 1869.

WILLEM.

De Minister van Financiën,

VAN BOSSE.

Uitgegeven den vierden Junij 1869.

De Minister van Justitie,

VAN LILAAR.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

DER WET VAN DEN 9DEN JUNIJ 1878 (STAATSBLAD N°. 95).

Art. 12.

Deze wet treedt in werking den lsten Julij 1878.

Op nalatenschappen echter, welke vóór dat tijdstip zijn opengevallen, blijven de artikelen der wet van den 13den Mei 1859 (Staatsblad n°. 36), gelijk deze gewijzigd en aangevuld is bij de wet van den 28sten Mei 1869 (Staatsblad n°. 95), in hun geheel van toepassing.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieële Departementen Autoriteiten, Collegiën en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven op het Loo, den 9den Junij 1878.

WILLEM.

De Minister van Financiën,

GLEICHMAN.

Uitgegeven den vijftienden Junij 1878.

De Minister van Justitie.

H. J. SMIDT.