is toegevoegd aan uw favorieten.

De Brahmanen en hunne beteekenis voor het Indische volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rliensovereenkomstlg gehandeld wordt, zegenrijk voor zijn volk. Zoo is voor Indië die overoude verdeel ing van arbeid, waaruit de brahmanenstand voortkwam, heilzaam geweest. Toen bij toenemende stoffelijke welvaart en uiterlijke beschaving de voorwaarden voor Moei van kunsten en wetenschappen aanwezig waren, werden de brahmanen de leidslieden van hun volk op elk gebied des geestes. Ook de zelfstandige en schoone ontwikkeling van de rijke Indische litteratuur in lyriek en epos, in drama en vertelsel, is hun werk. Mahabharata en Rfunavaiia zijn naar hun inhoud te rekenen tot de geestesproducten van en voor de kaste der krijgslieden, hun vorm is brahinaansch. Brahmanen zijn ook de wetgeleerden, die de overlevering van gebruiken en van het recht handhaafden. Zij zijn de vervaardigers der verschillende rechtsboeken.

Niet dat den anderen standen het zich verwerven van theoretische kennis en toegang tot de litteratuur ontzegd zou zijn. Het tegendeel is waar. 1 it liet beeld, dat b.v. de Buddhistische teksten van verbalenden inhoud — een voortreffelijke kenbron voor de verhoudingen en het leven van de Indische maatschappij in de eeuwen omstreeks liet begin onzer jaartelling — ons geven van de opvoeding van prinsen, aanzienlijken en kooplieden, ziet men dat elk arya, zoo liet maar eenigszins kon, behoorlijk onderwezen werd. laksarila, het Taxila der («rieken, was 0111 zijne hoogeschool beroemd. Buiten en behalve den Weda had men in de profane litteratuur en de vele vakboeken een rijkdom van kundigheden, die den weetlust konden voldoen. Ook van de eudras. "Want al waren zij van de heilige teksten uitgesloten, niet alleen de kunst van lezen, schrijven, rekenen, ook de letteren en de professionecle wetenschappen waren voorzooverre de kastenregelen dit toelieten, voor hen toegankelijk. En met verloop