is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar voor ons allen, die thans leven, is er op dit gebied overvloed van werk. Niet ieder kan natuurlijk de spade gaan hanteeren, doch beschrijving, rangschikking, schatting van het gevondene op zijne juiste waarde vormen eene grootsche taak, tot welker nauwgezette vervulling de samenwerking van zeer vele geleerden onmisbaar is.

Het is bekend, dat Mommsex voorspeld heeft, dat de ontdekkingen, welke de 20ste eeuw aan de egyptisclie papyri te danken zou hebben, de epigraphische vondsten der l!>de eeuw nog verre in belangrijkheid zouden overtreffen. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze voorzegging worden bewaarheid. lieeds zijn in weinige jaren ons een aantal verloren werken geheel of gedeeltelijk weder bekend geworden. Ik behoef slechts de namen: Herodas, Timotheus, Aristoteles, Hyperides, Menander, Bacchylides, Hesiodus te noemen om de herinnering aan de gewichtigste aanwinsten van den jongsten tijd te verlevendigen. De papyrusrollen worden deels gevonden in graven, deels te midden der puinlioopen van gehelleniseerde egyptisclie steden. Ook hier wedijveren thans de beschaafde natieën met elkander om de verborgen schatten weder aan het daglicht te brengen. Op de inrichting en het bestuur van het rijk der Ptolemaeën en der romeinsche provincie Egypte werpen de papyrusvondsten insgelijks helder licht. Volgens het oordeel van deskundigen zal het vinden van papyri op plaatsen, waar oude steden gelegen hebben, niet onbepaalden tijd kunnen voortduren, maar wel verwachten zij alle van de toekomst nog ontdekkingen, welke de tot nu toe gedane geheel in de schaduw zullen stellen.

Zoo bestaat er dus gegronde hoop, dat de moeilijkheden, die de reconstructie der antieke beschaving in den weg staan, mettertijd voor een aanzienlijk gedeelte zullen worden