is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezag had. Hij was het, die vol begeerte om zijn nieuw verworven bisdom weer den ouden luister te geven de onderneming tegen den weerbarstigen jonker van Drente op touw zette en na zorgvuldige voorbereiding met liet hem eigen vuur doorzette. De hoofdsteden speelden hierbij een tweede rol, zij hielpen slechts een plan van den bisschop uitvoeren. Toch had hij ze niet kunnen missen, \\ ant vooral, toen het ten slotte op betalen aankwam, toen de burggraaf' voor 15000 schilden tot het opgeven zijner rechten gebracht moest worden, moest hij weer bij haar aankloppen. Alleen zij beschikten over voldoende kapitaal 0111 de betaling ervan te kunnen beloven over een bepaalden tijd (5 jaar) '). De bisschop zelf had slechts het oude middeltje: hij verpandde aan de steden Salland met Arkelstein, ook slot en ambt Vollenhove werd hun in pand gegeven en de opbrengst van schatting en bede in Twente toegezegd, totdat zij haar voorschot terug hadden *). Maar dit middeltje ter voorziening in tijdelijke geldelijke behoeften was reeds te veel aangewend voor de geregelde uitgaven dan dat het nog maar naar believen gebruikt kon worden. Minstens de eerste vier jaren moest de bisschop vragen de schatting in Salland zelf tot een' bedrag van :i<>00 schilden te mogen heffen en het op dit kwartier gelegde verband te verlengen 3), ja zelfs blijkt van de 15,000 oude schilden in 1404 nog niets terugbetaald geweest te zijn 4). Achterna is dan ook gebleken, dat de resultaten geëvenredigd waren aan de hulpmiddelen. De bisschoppelijke macht is maar even opgeleefd, doch de gebeurtenis liet voor deze weinig sporen na; reeds aan den eersten ambtman had het kasteel weer verpand moeten worden 5). Alleen de steden hebben iets overgehouden uit den strijd, nl. het recht om mede te werken tot de keuze van den kastelein °), en om van dezen te eischen aan geen opvolgers des bisschops het kasteel te zullen overdragen, voor en aleer deze hare rechten en, wat hieraan den meesten klem bijzette, hare schuldvordering erkend had7). En toen het bisschoppelijk gezag reeds ondergegaan was, na 1528, ja zelfs nog in 1592 na de verovering van de sterkte voor de StatenGeneraal, konden zij hare aanspraken laten gelden h).

^ Evenals de verovering van Koevorden was de aanhechting van Kuinre aan het Sticht meer een onmiddellijk gevolg van Frederik van Blankenheim s streven naar afronding van zijn gebied dan een

1) Groninger Oorkb., II, 953, 957 (1397).

2) Ib. II, 963, 964, 965.

3) Ib. II, 1120.

4) Ib. II, 1120.

5) Ib. 920 (1396).

6) Ib. 900 (1395), reeds voordat zij zich bereid verklaard hadden tot het opbrengen der 15.000 oude schilden.

7) Ib. blz. 1189, 1190, 1205.

8) Over. Chron., blz. 349 vlgg.

8