is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ordonnantie. Dezelfde, in den vorm van een plakkaat. 1 vel fol. Goth. letter, dagteekening als boven.

Lyste waer nae die doorvaert alhier binnen der stadt betaelt ende verpacht sal worden, gemoderiert ende ge-arrestiert in den raedt 18 Febr. 1614. Met ampliflcatien van 19 Febr. 1648; 6 Aug. 1651 en 2 Febr. 1658.

Ordonnantie waer na de heeren burgemeester, schepenen ende raedt der stadt Nymegen sullen verpagten, en conform welcke geheven ende ontfangen sal worden de doorvaert, als hier naer vermeit wort. Nym. 1705, 4°. 16 blz.

Hetzelfde (20 Febr. 1711) 4°. 16 blz.

Instructie waernae die waach-ineester der stadt Nymegen sich in 't wegen van de waren ende goederen, mitsgaders in 't ontfangen van de doorvaert sal hebben te gedraghen. Nieuw-megen 1649, 4U. 6 blz. Goth. lett.

Ordonnantie der stadt Nymegen voor een geswooren maeckelaer in graenen. Nym. 1652, fol. 8 blz. Goth. lett.

Ordonnantie der stadt Nieu-megen over het begraven van de doodens, met den aencleven van dien, waer nae sich alle burgeren ende ingesetenen der selver stadt, mitsgaders de voorgangers, kiste-maeckers, bidsters, custers, dooden-gravers ende dooden-dragers sullen hebben te regulieren (1 Dec. 1647). Nym. 1647, 4°. 20 blz.

Hetzelfde. Nym. 1668, 4°.

Hetzelfde. Nym. 1722, 4°.

Hetzelfde. Nym. 1750, 4°.

Ordonnantie, der stadt Nieu-megen op het bestaden, verhuyren ende houden van dienst-boden, dienst-maeghden ende minnemoers, met den aencleven van dien, Nieumegen 1651, 8 bl. 4°. goth. letter.

— — — — Dezelfde 1668.

— Dezelfde 1671.

Extract uit het raad-signaat der stad Nymegen, over den jaare 1787. Mercurii, den 19 Sept. 1787.

Wijziging van art. VIII van bovenst, ordonnantie.

Publicatie tegen het uytstroyen van pasquillen en fameuse libellen (20 Jul\j) Nym. 1653, 4°.

5