is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%ix to ttXyi^os s7tixv ovx xvsj xvxyzyg, zijn blijkbaar een glosse. Zonder flat aan de duidelijkheid van den zin te kort wordt gedaan, kunnen ze worden gemist. In plaats van den inhoud te verduidelijken, doen zij afbreuk aan het eenvoudig verloop van de mededeeling. Zij zeggen op zich zelf genomen precies hetzelfde als de geheele zin, waarvan zij deel uitmaken. De Latijnsche vertaling heeft ze dan ook niet ').

Deze luidt: liic autem mos apud .Judaeos necessario

muitos ad inopiam redigit: nam <|ui euni neglexerat impius aestimabatur." Wanneer men aanneemt, dat bedoelde woorden in het oorspronkelijke niet hebben gestaan, dan is slechts in het eerste lid van het vers sprake van liet aanbieden van een maal aan de menigte. Ettitx&ov hrixriv doet op het eerste gezicht meer denken aan een doodenmaal, d. i. spijziging van den doode, dan aan een lijkmaal voor ,.de menigte." Dan is het gewone woord voor lijkmaal het niet hier gebruikte irspihenrvov. Toch is het niet mogelijk hier aan doodenverzorging te denken en moet liet lijkmaal gehandhaafd blijven, zoolang men de woorden in den tekst: Ttf TrAjj&f/ 7rxpx7%uv, als oorspronkelijk handhaaft. Wanneer men evenwel bedenkt, dat nergens elders bij de Joden of Israëlieten van een lijkmaal melding wordt gemaakt, dan zal men, het bovengezegde in aanmerking nemende, het waarschijnlijk kunnen achten, dat hier, hetzij met opzet, hetzij bij ongeluk, de tekst verkeerd is afgeschreven: men leze slechts 7T<%Tpi in pl. v. tAsfósi en het lijkmaal verdwijnt, terwijl het doodenoffer of .de doodenverzorging voor den dag komt. Deze corruptie van den tekst is verklaarbaar: I1ATPI verschilt niet zooveel van I1AH0EI. Dat oorspronkelijk in den tekst gestaan zal hebben èttitxQiov forixnv Trokirrshij Tq Trxrp) 7rxpxTX®v en dus verzorging van de schim van Herodes werd bedoeld, wordt zoo goed als zeker, wanneer

') vg. N i e s e's uitgave van Josephus t. p.