is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestreng en hij heeft zijne zinnen er op gezet, om inlichting te verkrijgen. Werkelijk verneemt hij, wat hij wenscht te weten (10: 12). Wij kunnen daarom een stap verder gaan en zeggen, dat er innig verband is tusschen vasten en openbaring. De onthouding is mede de oorzaak der openbaring. Maar nu verder moeten wij onderscheid maken tusschen de beteekenis van het vasten voor Daniël en die van zijn vasten voor ons.

1 taniél is zich bewust, dat wezenlijke verootmoediging voor God alleen lieni vervulling van zijne wenschen kan brengen. Die verootmoediging bestaat o. m. in belijdenis van zonden, een ^ urig gebed om verhooring en in gestrenge onthouding. De verootmoediging is oorzaak, dat Daniël verhoord wordt; het vasten is teeken van zijn verootmoediging. De verschijning telkens van een liemelsch wezen is hem eenvoudig realiteit.

W anneer wij daarentegen ons oordeel moeten geven over de oorzaak der openbaring, dan zullen wij niet met Daniël baar zoeken in de „verootmoediging", maar vóór alles in de langdurige en gestrenge onthouding. En verder : de openbaring, aan Daniël le beurt gevallen, is niet werkelijk, nitiai gewordt hem in geestverrukking. Het visioen moet in dit geval beschouwd worden als een natuurlijk produkt van de verwaarloozing der natuurlijke behoeften aan spijs en drank en de daarmee gepaard gaande abnormale inspanning en daarom overspanning des geestes, vg. 10 : 12. De openbaring valt in Daniëls eigen bewustzijn. Doch zie verder de vergelijking niet IV Esra 5 : 13; 6 : 31 blz. l!)7v.

W anneer wij dit vasten stellen naast vroeger besproken gevallen, dan moet een belangrijk verschil geconstateerd worden. Geschiedt daar het vasten, het zij dan teeken van verootmoediging of niet, met de bedoeling Gods gunst te ervaren in uiterlijk welzijn of in bizonder hulpbetoon, bier wordt gevast en gelieden om inzicht, om kennis. Dit is een belang-